Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

corona, regeling

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is voor mkb-ondernemers en zelfstandigen die door de coronamaatregelen veel omzet verliezen, maar wel doorlopende vaste lasten hebben. Bedrijven met minder dan 250 medewerkers krijgen een subsidie voor hun vaste lasten. De TVL-subsidie is afhankelijk van de hoogte van de vaste lasten en het omzetverlies.

Deadline TVL Q3

De deadline voor de vaststelling van de TVL Q3 2021 is verschoven naar 1 augustus 2022. De TVL, de tijdelijk steun aan ondernemers die schade ondervinden door de coronamaatregelen, loopt op 30 juni 2022 af. Dat betekent dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) na die datum geen enkele TVL-subsidieaanvraag meer mag verlenen. Dit geldt niet voor de vaststelling. Daarom is de Q3 2021 vaststelling naar een latere datum verschoven.

Planning afhandeling
RVO wil eerst alle verleningsaanvragen voor de deadline van 30 juni 2022 afhandelen. De vaststelling van TVL Q3 2021 start daarom later dan gepland.

De deadline is opgeschoven naar 1 augustus 2022, 23.59 uur. RVO laat zo snel mogelijk weten wanneer zij de eerste vaststellingsverzoeken voor Q3 verstuurt. Hierdoor hebben de fiscaal adviseurs meer tijd om de werkelijke omzet van Q3 2021 van hun klanten door te geven.

Bericht geplaatst 24 maart 2022

TVL-startersregeling

Ben je starter en ben je in Q4 2021 en/of Q1 2022 beperkt in je bedrijfsactiviteiten vanwege de coronamaatregelen, dan kom je toch in aanmerking voor de TVL, als je daar eerder niet voor in aanmerking kwam.

Startersregeling
Met de TVL-startersregeling ondersteunt het kabinet ondernemers die zijn gestart tussen 30 juni 2020 en 30 september 2021. De TVL-startersregeling is voor wat betreft de omzetdervingsdrempel, het subsidiepercentage en het minimumsubsidiebedrag gelijk  aan de reguliere TVL in datzelfde kwartaal (Q4 2021 en/of Q1 2022). Dit geldt ook voor de wijze van bevoorschotting en definitieve vaststelling van de subsidie. Het maximumsubsidiebedrag is vastgesteld op 100.000 euro per kwartaal.

Als je onderneming deel uitmaakt van een groep, dan kan alleen een beroep op de TVL-startersregeling worden gedaan, als alle ondernemingen binnen de groep gestart zijn na 30 juni 2020. In de voorgenomen TVL-startersregeling zal voor de subsidieperiode Q4 2021 en Q1 2022 één referentiekwartaal worden gehanteerd: Q3 2021. Dit is een kwartaal met weinig beperkende coronamaatregelen. Voor ondernemers die zijn gestart in Q3 2021 is een alternatieve referentieperiode noodzakelijk. Zij kunnen alleen TVL-subsidie ontvangen voor Q1 2022 en hanteren daarbij als referentieperiode de eerste drie maanden volgend op de maand van inschrijving.

RVO
Deze subsidieregeling zal in de komende periode in detail worden uitgewerkt en daarna worden opgesteld. RVO gaat de TVL-startersregeling uitvoeren.

Bericht geplaatst 14 maart 2022

Toch subsidie TVL voor zwangere ondernemers.

Was je in beide referentiekwartalen (vierde kwartaal 2019 én eerste kwartaal 2020) minimaal drie weken met zwangerschaps- en bevallingsverlof? Dan kun je toch de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen voor het vierde kwartaal 2021. Dat schrijft minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) aan de Tweede Kamer, die om deze regeling had gevraagd.

Deze groep ondernemers kan het derde kwartaal van 2020 gebruiken als alternatieve referentieperiode. Om in aanmerking te komen voor TVL Q4 2021 moet je  onderneming minimaal 20 procent omzetverlies hebben in vergelijking met de referentieperiode. Hiervoor mag je kiezen tussen het 4e kwartaal van 2019 of het 1e kwartaal van 2020. Voor ondernemers die minimaal drie weken zwangerschapsverlof hadden in beide referentiekwartalen geldt nu deze uitzondering.

Je kunt tot 11 februari 2022 17:00 uur, alsnog TVL Q4 2021 aanvragen. De zogenoemde hardheidsclausule die deze uitzondering mogelijk maakt ligt voor goedkeuring bij de Europese Commissie. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland houdt aanvragen van deze groep ondernemers apart, totdat de Europese Commissie de hardheidsclausule heeft goedgekeurd. Daarna krijg je uitsluitsel over je aanvraag.

Waar kun je terecht?
Voor meer informatie over de TVL: kijk op RVO.nl. Was je in beide referentiekwartalen met zwangerschaps- en bevallingsverlof en had je TVL Q4 2021 al aangevraagd, dan kun je ook gebruik maken van de hardheidsclausule. Je moet je lopende TVL-aanvraag zo snel mogelijk intrekken en voor 11 februari 2022 17:00 uur een nieuwe aanvraag doen. In het aanvraagformulier kun je de hardheidsclausule zwangerschapsverlof aanvinken en voor de alternatieve referentieperiode (Q3 2020) kiezen. Dit geldt ook voor nieuwe aanvragen.

Bericht geplaatst 7 februari 2022

Twee weken extra tijd voor aanvragen TVL Q4

Voor het aanvragen van de TVL van het 4e kwartaal 2021 krijg je twee weken extra tijd. Het loket bij RVO.nl sluit op 11 februari a.s. om 17 uur.

Aanleiding voor deze langere openstelling is de goedkeuring van de Europese Commissie voor de eenmalige verlaging van de omzetverliesdrempel van 30% naar 20%. Om in aanmerking te komen voor TVL Q4 2021 moet je minimaal 20% omzetverlies hebben in vergelijking met de referentieperiode. Hiervoor mag je kiezen tussen Q4 2019 of Q1 2020.

Voor het aanvragen van de TVL kun je terecht op de website van RVO.nl.

Bericht geplaatst 27 januari 2022

Ook bij 20% omzetverlies kun je in aanmerking komen voor TVL.

Aangezien de nieuwe maatregelen per 19 december zijn ingegaan, is de verwachting dat een substantieel deel van de getroffen ondernemingen een verlies hebben waarmee ze de huidige omzetverliesdrempel van 30% in Q4 2021 niet halen. Dit zal vooral gelden voor ondernemingen in sectoren die door de beperkende maatregelen tot 19 december jl. niet of beperkt omzetverlies hadden, maar nu plotseling hard worden geraakt door de lockdown, zoals niet-essentiële detailhandel en niet-essentiële dienstverlening. Vanwege de korte aankondigingsperiode in combinatie met deze onvoorziene omstandigheid heeft het kabinet besloten de omzetverliesdrempel van de TVL in Q4 2021 eenmalig te verlagen van 30% naar 20%. Hiermee komt het kabinet ook die bedrijven tegemoet die door deze acute maatregelen worden geraakt in deze laatste weken van het kwartaal.

Een voorraadvergoeding voor de horeca en detailhandel wordt niet opnieuw ingevoerd. Een dergelijke regeling is volgens het kabinet niet goed uitvoerbaar en maakt het niet goed mogelijk om tijdig steun te verlenen.

Deze wijziging van TVL Q4 2021 zal nog door de Europese Commissie moeten worden goedgekeurd. De regeling staat reeds open voor aanvragen; ondernemingen kunnen hun aanvragen gewoon indienen. Ondernemers met omzetverlies tussen de 20% en 30% kunnen pas een goedkeuring van RVO op hun aanvraag krijgen als de Europese Commissie de regeling goedkeurt.

Schrijnende gevallen
Het kabinet bekijkt in hoeverre bedrijven, die door omstandigheden geen gebruik kunnen maken van het steunpakket, beter bereikt kunnen worden. Zij zal de Tweede Kamer hierover in Q1 2022 informeren.

Bericht geplaatst 23 december 2021

TVL vierde kwartaal kan worden aangevraagd

Vanaf maandagochtend 20 december a.s. om 8 uur kan de aanvraag voor het vierde kwartaal 2021 (TVL Q4 2021) worden aangevraagd. De Europese Commissie heeft de TVL-regeling goedgekeurd.

Heb je minimaal 30% omzetverlies t.o.v. Q4 2019 of Q1 2020, dan kun je de aanvraag indienen via de website van RVO.nl (zie https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/tvl-q4-2021-opent-20-december). Je krijgt dan 100% subsidie voor het aandeel vaste lasten dat volgens de overheid bij jouw sector hoort. Het maximale subsidiebedrag is 550.000 euro voor MKB-ondernemingen. Voor niet-MKB-ondernemingen geldt een maximum van 600.000 euro. Je kunt de aanvraag indienen t/m 28 januari a.s. 17 uur.  RVO probeert voor het einde van 2021 de eerste betalingen te doen.

Bericht geplaatst 20 december 2021

Verruiming TVL

Door de aanvullende maatregelen tijdens de persconferentie van gisteren, word je als ondernemer zwaarder getroffen. Daarom heeft het kabinet besloten om de TVL op een aantal punten te verruimen.

 • De staatssteungrens wordt opgehoogd van 1,8 miljoen euro, naar 2,3 miljoen euro. Hiervan zal in TVL Q4 2021 al gebruik worden gemaakt.
 • De maximale subsidiebedragen worden opgehoogd naar 550.000 euro voor mkb-ondernemingen, en 600.000 euro voor niet-mkb-ondernemingen. Dit is overeenkomstig met eerdere openstellingen van de TVL-regeling.
 • Daarnaast verhoogt het kabinet het subsidiepercentage van 85% naar 100%.

Bericht geplaatst 29 november 2021

Verbreding Vaste Lasten Nachthoreca (VLN-) regeling.

Doordat de maatregelen van 12 november jl. bredere groepen ondernemers treffen dan de nachthoreca. Vandaar dat het kabinet de VLN-regeling aanpast en de naam wijzigt in de TVL-regeling, Tegemoetkoming Vaste Lasten  Q4 2021. Daarnaast wordt de omzetverliesdrempel verlaagd.

Voorwaarden
Heb je in het vierde kwartaal 2021 minimaal 30% omzetverlies t.o.v. de referentieperioden en voldoe je ook aan de overige voorwaarden van de regelingen, dan kun je in de loop van Q4 2021 een TVL-subsidie aanvragen als tegemoetkoming van je vaste bedrijfslasten. Het subsidiepercentage wordt 85%, zolang de omzetdrempel wordt gehaald, voor alle ondernemers die een aanvraag doen. Ten slotte vervalt de eerder aangekondigde voorwaarde die was opgenomen in de VLN-regeling, dat je in zowel het tweede kwartaal als in het derde kwartaal van 2021 TVL-steun moet hebben ontvangen.

Ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw (OVK)
Heb je als land- en tuinbouwbedrijf nog steeds te maken met het landbouwspecifieke plafond van het staatssteunkader, waardoor je niet gelijk behandelt wordt met andere bedrijven die TVL-steun ontvangen, dan geldt het volgende. Het kabinet heeft besloten om de regeling Ongedekte Vaste Kosten (OVK) ook in Q4 2021 open te stellen.

Bericht geplaatst 18 november 2021

TVL-regeling stopt per 1 oktober 2021

Volgens het kabinet draait de economie weer volop. Doorgaan met steun zou volgens het kabinet het economisch herstel ‘in de weg zitten’. Daarom stopt de TVL-regeling per 1 oktober 2021. Er komt dan ook geen TVL Q4 2021. Vanaf 1 juli t/m 30 september 2021 geldt de TVL Q3 2021. De aanvraagperiode voor TVL Q3 2021 loopt van 31 augustus 08.00 uur tot 26 oktober 2021 – 17.00 uur. Of je aan de voorwaarden voldoet kun je testen in de adviestool TVL bij RVO.nl

Bericht geplaatst 2 september 2021

Deadline vaststelling TVL Q4

Deadline vaststelling TVL Q4
Heb je een Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) over het 4e kwartaal 2020 ontvangen, dan moet je vóór 1 september a.s. je werkelijke omzet doorgeven. Dit wil de overheid weten om de definitieve TVL over Q4 2020 te kunnen bepalen.

Formulier
Als het goed is heb je van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Rvo.nl) een e-mail gekregen met het formulier dat je moet invullen. Meestal is het formulier al gedeeltelijk ingevuld met de gegevens die bij de Belastingdienst bekend zijn. Als de gegevens kloppen, hoe je alleen maar akkoord te geven. Als er nog gegevens ontbreken, bijvoorbeeld de werkelijke omzetgegevens of aanvullende informatie, dan moet je die invullen.

Definitieve subsidie
Heb je het formulier teruggestuurd, dan krijg je zo snel mogelijk bericht over het definitieve bedrag waar je recht op hebt. De hoogte van de definitieve TVL is afhankelijk van het werkelijke omzetverlies dat je geleden hebt. Is dit gelijk aan het geschatte bedrag? Dan krijg je de laatste 20% uitbetaald van het eerder aangegeven voorlopig bedrag. Als het omzetverlies hoger is dan werd verwacht, dan gaat de TVL ook omhoog. Is het omzetverlies lager dan je van tevoren hebt geschat, dan krijg je minder dan 20% of moet je – een deel van – het ontvangen voorschotbedrag terugbetalen.

Renteloze betalingsregeling
Als terugbetalen lastig voor je is, dan kun je een renteloze betalingsregeling aanvragen.

Meer informatie
Meer informatie over de vaststelling en terugbetalen van TVL Q4 2020 vind je op rvo.nl.

Bericht geplaatst 23 augustus 2021

Sluiting TVL Q2 en eHerkenning 3

TVL Q2 sluit op 20 augustus 2021
Heb je nog geen aanspraak gemaakt op de TVL voor het tweede kwartaal van 2021 en heb je daar wel recht op, houd dan de deadline van 20 augustus a.s. in de gaten.

TVL Q2 2021 staat open voor mkb, grote ondernemingen en startende ondernemingen.
Op vrijdag 20 augustus 2021 om 17.00 uur sluit de TVL-regeling voor het 2e kwartaal. Voor die tijd moet de aanvraag binnen zijn, anders krijg je een afwijzing.

eHerkenning 3 of DigiD
Voor het aanvragen van TVL Q2 is eHerkenning niveau 3 (eH3) nodig. Staat je bij de Kamer van Koophandel geregistreerd als eigenaar of bestuurder van het bedrijf? Dan kun je inloggen met DigiD.

Meer informatie
Op  www.rvo.nl vind je uitgebreide informatie over TVL Q2. Daar lees je ook meer over het aanvraagproces.

Derdenverklaring en accountantsverklaring soms nodig

Bij een aanvraag voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q2 2021 is het soms nodig om een derdenverklaring of een accountantsproduct mee te sturen. Of allebei. Maar wanneer precies? En wat is het verschil tussen de twee bijlagen?

Derdenverklaring
Is een onderneming als starter tussen 16 maart 2020 en 30 juni 2020 ingeschreven in het Handelsregister van KVK? En is de aanvraag € 25.000 of meer? Dan is een derdenverklaring nodig. Een derdenverklaring kan worden opgesteld door een onafhankelijke deskundige zoals een accountant, boekhouder of fiscalist. In de verklaring staat het opgegeven omzetverlies en de zogeheten echtheid van de onderneming.

Accountantsverklaring
Vraagt een ondernemer € 125.000 of meer aan? Dan heeft hij een accountantsverklaring nodig. Zowel bij de aanvraag als bij de vaststelling is het noodzakelijk om de verklaring aan te leveren. Dit wordt gebruikt om te controleren of de ondernemer aan de subsidievoorwaarden voldoet. Op dit moment is er bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nog geen template beschikbaar van het accountantsproduct. Zodra het accountantsproduct is goedgekeurd, verschijnt deze op de website van de RVO.

Meer informatie
De aanvrager mag een accountantsproduct na de aanvraag uploaden. De derdenverklaring is tijdens de aanvraag al nodig. Uitgebreide informatie staat over de inhoud van een derdenverklaring en accountantsproduct staat op de website van de RVO, bij aanvullende voorwaarden.

Bericht geplaatst 5 juli 2021

Tegemoetkoming Q2 2021 gestart

Als je in Q2 2021 door de coronamaatregelen niet kon ondernemen, dan kun je vanaf 25 juni de TVL Q2 2021 aanvragen. Het subsidiepercentage is verhoogd van 85% tot 100%. Je kunt nu kiezen tussen 2 referentieperioden: het tweede kwartaal van 2019 of het derde kwartaal van 2020. Ben je een startende ondernemers en voor 30 juni 2020 ingeschreven in het Handelsregister dan kun je daardoor ook TVL Q2 aanvragen. Als mkb-bedrijf kun je maximaal € 550.000 subsidie voor het tweede kwartaal ontvangen. Voor grote bedrijven is dat eenmalig € 1.200.000. Voor de land- en tuinbouwsector blijft er een opslag voor speciale kosten voor het in leven houden van dieren en gewassen.

Voorwaarden TVL Q2 2021
Je kunt een aanvraag indienen bij een minimaal omzetverlies van 30% en minimaal € 1.500 vaste lasten per kwartaal. Het minimum subsidiebedrag is € 1.500. Voor mkb-bedrijven (tot en met 250 werknemers) is het maximum subsidiebedrag € 550.000; voor grote bedrijven met meer werknemers is dat eenmalig € 1.200.000. Bekijk alle  voorwaarden TVL Q2 2021 op deze site.

Aanvragen
Als je aan de voorwaarden voldoet, dan kun je sinds 25 juni 08:00 uur een aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), zie www.rvol.nl.

Bericht geplaatst 1 juli 2021

TVL voor startende ondernemers

Heb je je bedrijf tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Vanaf vandaag (31 mei 2021) kan je een aanvraag indienen voor steun bij het betalen van je vaste lasten. Met deze aparte startersregeling kunnen ondernemers die in het eerste kwartaal van dit jaar 30% omzetverlies hadden ten opzichte van het derde kwartaal van 2020 een aanvraag doen. Het maximale subsidiebedrag is €124.999. De kosten van deze regeling zijn geraamd op 90 miljoen euro. Voor het tweede kwartaal van dit jaar kunnen startende ondernemers gebruik gaan maken van de algemene TVL-regeling.

Startende ondernemers konden vaak beperkt of geen gebruik maken van de reguliere TVL-regeling, omdat zij niet over omzetgegevens uit de referentieperiode in 2019 beschikken, of omdat zij startten na 15 maart 2020 en daardoor niet in aanmerking kwamen voor steun. Met de TVL voor startende ondernemers wordt gekeken naar het derde kwartaal van 2020. Dit was voor veel ondernemers een relatief goed kwartaal omdat er minder beperkende maatregelen waren dan andere kwartalen sinds het begin van de coronacrisis.

Voorwaarden
De voorwaarden van de Tegemoetkoming Vaste Lasten voor startende ondernemers zijn grotendeels hetzelfde als van de algemene TVL-regeling:

 • De regeling is voor ondernemers met minimaal 30% omzetverlies
 • De vaste lasten per kwartaal bedragen 1.500 euro
 • Het vestigingsadres is anders dan het woonadres.
 • Startende ondernemingen die deel uitmaken van een groep van twee of meer ondernemingen komen niet in aanmerking voor de TVL voor startende ondernemers. Zij worden niet als starter gezien. Dit geldt bijvoorbeeld voor dochterondernemingen, werkmaatschappijen of een nieuw filiaal onder een aparte BV.
 • Het subsidiepercentage blijft 85%, zoals ook voor de TVL van het eerste kwartaal het geval was. Het maximale subsidiebedrag voor het eerste kwartaal is €124.999. Bij een subsidiebedrag vanaf €25.000 is een verklaring van een deskundige derde nodig, zoals een boekhouder of accountant.

Tweede kwartaal van 2021
De TVL voor startende ondernemers wordt vanaf het tweede kwartaal van 2021 in de algemene TVL-regeling opgenomen. Alle ondernemers kunnen dan uit twee kwartalen kiezen voor de referentieperiode: het tweede kwartaal van 2019 of het derde kwartaal van 2020.

Aanvraag indienen
De TVL voor startende ondernemers is geopend tot 12 juli 2021, 17.00 uur. De aanvraag kun je doen via de website van RVO. De aanvraag is voor de periode januari – maart 2021.

Bericht geplaatst 31 mei 2021

TVL nu ook voor grote bedrijven

Vanaf vandaag (10 mei 2021) is het ook voor grote bedrijven mogelijk om TVL aan te vragen. Tot nu toe konden alleen mkb-bedrijven gebruik maken van de TVL-steunmaatregel. Grote bedrijven zijn bedrijven met meer dan 250 werknemers (fte) of meer dan 50 miljoen euro omzet per jaar en een balanstotaal van meer dan 43 miljoen euro.

Voorwaarden

 • Er mag een aanvraag per concern gedaan worden, ook als grote bedrijven deel uitmaken van een groep verbonden ondernemingen in één concern.
 • Het omzetverlies is 30%: voor grote bedrijven of een groep verbonden ondernemingen geldt de voorwaarde dat het bedrijf of de groep minimaal 30% omzetverlies heeft in vergelijking met het eerste kwartaal van 2019.
 • Subsidiepercentage: zowel voor grote- als mkb-bedrijven is deze 85%.
 • Het maximale subsidiebedrag voor grote bedrijven is 600.000 euro voor het eerste kwartaal. Voor grote bedrijven in de detailhandel kan hier een opslag van maximaal 300.000 euro bovenop komen.

Welke onderneming vraagt TVL aan?

De groep verbonden ondernemingen stelt gezamenlijk vast welke activiteit en onderneming het meest representatief is voor de omzet van de hele groep. Deze onderneming vraagt vervolgens TVL aan voor de gehele groep. Een groot bedrijf of groep verbonden ondernemingen toont met een accountantsproduct de samenstelling van de groep aan bij de aanvraag van de TVL. Wanneer het subsidiebedrag hoger is dan 125.000 euro is er, net zoals bij mkb-bedrijven, ook een accountantsproduct nodig bij de vaststelling van de subsidie. RVO en de Nederlandse Beroepsvereniging voor Accountants hebben hier standaard accountantsproducten voor ontwikkeld.

Aparte openstelling voor grote bedrijven

De aanvraag van de TVL Q1 2021 kan vanaf 10 mei 2021 tot 10 juni 2021 ingediend worden. Het accountsproduct mag later ingeleverd worden. RVO houdt de datum van de TVL-aanvraag aan en geeft een maximale termijn om het bewijsstuk aan te leveren. Let op: Voor mkb-bedrijven gelden andere regels. Aanvragen van TVL kan tot 18 mei a.s.

MKB-toets

Bedrijven kunnen met de mkb-toets van de Europese Commissie toetsen of de organisatie een mkb-onderneming of grote onderneming is. 

Bericht geplaatst 10 mei 2021

Goedkeuring uitbreidingen 1e kwartaal

Het Kabinet heeft vanwege de voortdurende lockdown de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) een aantal keren verhoogd en de doelgroep uitgebreid. De Europese Commissie heeft op 15 maart jl. negen aanpassingen van de TVL Q1 2021 goedgekeurd. Deze zijn:

 • De verhoging van het subsidiepercentage naar 85%. Dit was 50% oplopend tot 70%.
 • De verlaging van de vaste lasten drempel naar € 1.500 per kwartaal. Dat was € 3.000.
 • De verhoging van het minimum subsidiebedrag naar € 1.500 per kwartaal. Dat was € 750.
 • De openstelling van de TVL-regeling voor niet-mkb bedrijven (meer dan 250 werknemers).
 • Verhoging van het maximum subsidiebedrag naar € 550.000 voor mkb-bedrijven en €600.000 voor niet-mkb-bedrijven. Dat was maximaal € 90.000.
 • Verhoging voorraadsubsidie gesloten detailhandel naar 21% met verhoogd maximum van €300.000. Dat was 5,6% met een maximum van € 20.160.
 • De toevoeging van de eenmalige opslag voor Annuleringskosten Reisorganisaties.
 • De toevoeging van de opslag voor speciale kosten land- en tuinbouwbedrijven.
 • De openstelling van de Evenementenmodule voor het eerste kwartaal van 2021.

Stapsgewijze verwerking
RVO is bezig om de aanpassingen te verwerken. Het is nog niet duidelijk wanneer deze aanpassingen doorgevoerd zijn. De TVL Q1 2021 staat sinds 15 februari jl. open voor mkb-ondernemers. Grotere bedrijven die voor het eerst in aanmerking komen voor de TVL kunnen nog geen aanvraag indienen. Je kunt je op de website van RVO aanmelden voor updates, zodat je op de hoogte wordt gebracht wanneer bovengenoemde aanpassingen zijn doorgevoerd en wanneer je als groter bedrijf een aanvraag in kan dienen.

Bericht geplaatst 22 maart 2021

Subsidiepercentage 2e kwartaal verhoogd van 85% naar 100%

In het tweede kwartaal van 2021 wordt het subsidiepercentage van de TVL verhoogd van 85% naar 100%. De uitbreiding van de TVL naar 100% geldt ook voor de land- en tuinbouwsector. De TVL-subsidie is naast het subsidiepercentage afhankelijk van het omzetverlies van een bedrijf en het ‘vastelastenpercentage’ van de sector; het ‘vastelastenpercentage’ is gebaseerd op het door het CBS vastgestelde sectorgemiddelde van de vaste lasten. Hierdoor is het mogelijk dat als je als bedrijf onder het gemiddelde zit, je meer dan 100% van je vaste lasten vergoed krijgt in relatie tot het omzetverlies. Het omgekeerde geldt ook. Heb je als bedrijf hogere vaste lasten dan het gemiddelde in de sector, dan krijg je de vaste lasten niet voor 100% vergoed.

Minder NOW
De TVL-subsidie geldt als inkomsten bij het omzetbegrip dat wordt gehanteerd binnen de tijdelijke ‘Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid’, de NOW. Voor iedere euro extra steun uit de TVL wordt daarom grofweg ongeveer 20 eurocent minder NOW uitgekeerd, omdat de NOW zich baseert op een omzetbegrip waar steun vanuit de TVL onderdeel van uitmaakt. Dit betekent in de praktijk dat deze verhoging van de TVL ertoe zal leiden dat je als bedrijf in het tweede kwartaal minder NOW-steun zal ontvangen.

Mogelijk verlies NOW
Naar huidige inschattingen is er een groep van enkele honderden bedrijven die, door de verruiming van de TVL en vanwege bovenstaande interactie met de NOW, toegang tot de NOW kunnen verliezen. Dit zijn bedrijven in sectoren met een hoog vastelastenpercentage (tenminste 34%) en een omzetverlies relatief dicht bij de omzetverliesdrempel van 30% in de TVL. De huidige inschatting is dat voor enkele tientallen van deze bedrijven het ook mogelijk is dat zij hierdoor per saldo minder steun ontvangen. Het kabinet heeft RVO.nl, UWV en de Kamer van Koophandel verzocht om in de dienstverlening aan ondernemers extra aandacht aan dit risico te besteden. RVO.nl zal ondernemers voor wie dit het geval zou kunnen zijn hier actief over informeren bij de vaststellingsprocedure.

Grotere detailhandelketens
Het kabinet wijst voor steun aan grotere bedrijven naar de mogelijkheden voor maatwerksteun die het ‘Afwegingskader steun individuele bedrijven’ biedt. Op 8 maart jl. heeft het kabinet overlegd met brancheorganisaties en ondernemers uit de detailhandel. In dat overleg is stilgestaan bij de problematiek van de grotere detailhandelsketens en mogelijke oplossingsrichtingen. Op dit moment worden aanvullende gesprekken gevoerd met een aantal individuele winkelketens om meer inzicht te krijgen in de specifieke problematiek van deze bedrijven.

Aanvraag TVL Q2
De TVL-regeling voor het tweede kwartaal gaat half mei a.s. open. Hou hiervoor de website van RVO.nl in de gaten.

Bericht geplaatst 15 maart 2021

Hogere maximale vergoeding

In het eerste en het tweede kwartaal van 2021 kunnen ondernemers een hogere maximale tegemoetkoming voor de vaste lasten (TVL) krijgen. De maximale subsidies per kwartaal verhoogd:

 • Mkb-bedrijf: van 330.000 euro naar 550.000 euro
 • Niet mkb-bedrijf: van 400.000 euro naar 600.000 euro

Als je meer dan 30% omzetverlies hebt, dan krijg je 85% van je vaste lasten vergoed. In het eerste kwartaal komt hier de voorraadsubsidie voor de gesloten detailhandel bovenop.

Hogere voorraadsubsidie
Ook wordt de maximale voorraadsubsidie voor gesloten detailhandel van 200.000 euro naar 300.000 euro. Dit geldt zowel voor het mkb als voor grotere bedrijven. De voorraadsubsidie geldt alleen voor het eerste kwartaal 2021.

Voor kwartaal 1 kom je op de volgende totalen:

 • Mkb-bedrijf: maximaal (550.000 + 300.000 =) 850.000 euro.
 • Niet mkb-bedrijf in de gesloten detailhandel: maximaal 900.000 euro.
 • Land- en tuinbouwbedrijven: maximaal 225.000 euro
 • Visserijbedrijven maximaal: 270.000 euro

Bericht geplaatst 25 februari 2021

Nieuwe aanvragen geopend

Vanaf 15 februari a.s. aanvragen voor Q1 2021
Heb je eerder gebruik gemaakt van de TVL-regeling, dan kun je vanaf vandaag (15 februari) een aanvraag indienen voor het eerste kwartaal 2021 bij www.rvo.nl. Dit kan tot 30 april 2021, 17.00 uur. Je hebt hiervoor eHerkenning nodig of een DigiD. In eerste instantie gelden de voorwaarden zoals deze zijn aangekondigd in december jl. De nieuwe voorwaarden, zoals aangekondigd op 21 januari jl., worden na goedkeuring door de Europese Commissie door RVO verwerkt en d.m.v. een extra voorschot uitbetaald. De uitbreiding van TVL Q4 2020 die eerder is aangekondigd wordt nu verwerkt bij de uitbetaling.

Vanaf Q1 2021 krijgen alle bedrijven toegang tot de TVL, dus ook niet MKB-bedrijven met meer dan 250 medewerkers.

Aanvragen van niet MKB-bedrijven
Als niet MKB-bedrijf kun je de aanvraag nog niet indienen. Zowel de subsidieregeling als het aanvraagsysteem van RVO moeten nog worden aangepast.

Aanvragen Q4 2020 VLE
Als ondernemer in de evenementenbranche kun je vanaf 18 februari 2021 om 12.00 uur een aanvraag indienen voor de ‘Evenementenmodule Q4 2020’. De aanvraag kan ingediend worden tot 18 maart 2021 om 17.00 uur. Als je aan de voorwaarden voldoet ontvang je dan 33,3% van de TVL-subsidie in de zomer van 2020, met een minimum van 750 euro en maximum van 16.667 euro. Je kunt de aanvraag Q1

Aanvragen Q1 2021 VLE
De opening van de evenementenmodule voor Q1 2021 wordt in maart a.s. verwacht.

Reisbranche
Als ondernemer uit de reisbranche kun je gebruik maken van de ‘Eenmalige Opslag voor Annuleringskosten Reizen’ als je aan de voorwaarden voldoet. Deze subsidie is bedoeld voor het kunnen betalen van de kosten door annuleringen, die niet volledig terugbetaald worden, bijvoorbeeld door vliegtuigmaatschappijen en hotels. Hiervoor zal een eenmalige opslag van 3,4% op het vastelastenpercentage worden toegevoegd tot maximaal 130.000 euro. De uitvoering voor deze eenmalige opslag is nog in de maak.

Detailhandel
Is je bedrijf in de detailhandel verplicht gesloten dan krijg je een extra voorraadsubsidie bij je TVL-aanvraag. De subsidie zal in het eerste kwartaal van 2021 neerkomen op een opslag van 21% op het vastelastenpercentage in de TVL, tot maximaal 200.000 euro.

Land- en tuinbouwsector
Als ondernemer in de land- en tuinbouwsector kun je een toevoeging krijgen van 21% op je vastenlastenpercentage voor specifieke kosten, zoals diervoeding, gewassenbescherming en (plant)verzorging om dieren en gewassen in leven te houden.  Deze opslag geldt zowel voor Q1 2021 als voor Q2 2021.

Bericht geplaatst 15 februari 2021

TVL Evenementenbranche (VLE)

Vaste Lasten Evenementenbranche (VLE) Q4 2020
Ondernemers in de evenementenbranche komen in het 4e kwartaal van 2020 en het 1e kwartaal van 2021 in aanmerking voor de Vaste Lasten Evenementenbranche (VLE) Q4 2020. Dit bedraagt 33,3% van de subsidie TVL juni-september 2020. Je ontvangt minimaal € 750 en maximaal € 16.667.

Geen combi TVL en VLE
Als je voor TVL Q4 2020 in aanmerking komt, kun je geen gebruikmaken van VLE Q4 2020. Om voor de VLE Q4 2020 gebruik te kunnen maken, moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Je stond op 14 september 2019 ingeschreven in het Handelsregister van KVK.
 • Je verdiende in het 2e en 3e kwartaal van 2019 minimaal 50% van uw omzet aan publieke evenementen. Hoe je dit kunt laten zien, wordt nog verder uitgewerkt.
 • Je hebt in het 2e en 3e kwartaal van 2019 publieke evenementen georganiseerd, producten of diensten geleverd aan publieke evenementen of locaties voor publieke evenementen beschikbaar gesteld. Je kunt dit aantonen. Denk aan vergunningen, facturen, verklaringen van organisatie, locatiehuur, bewijs van levering, opbrengst van kaartverkoop en/of een verklaring van een boekhouder.
 • De georganiseerde, verplaatsbare evenementen waren publiek toegankelijk, eventueel via kaartverkoop. Bij het evenement was een verzameling van mensen aanwezig die zich bewoog binnen een tijdvak op een locatie of terrein. Denk aan kermissen, sportevenementen, festivals, publiekelijk toegankelijke congressen en beurzen.
 • Besloten bedrijfsevenementen, productlanceringen, bruiloften of familiefeesten komen niet in aanmerking voor VLE Q4 2020.
 • Je hebt in juni tot en met september 2020 TVL aangevraagd en gekregen.
 • Je komt in het 4e kwartaal van 2020 en/of in het 1e kwartaal van 2021 niet in aanmerking voor TVL. Dat komt door een lage referentieomzet in het 4e kwartaal van 2019 en/of het 1e kwartaal van 2019, waardoor de drempel van € 3.000 vaste lasten niet wordt gehaald.
 • Je onderneming is niet failliet en heeft geen uitstel (surseance) van betaling aangevraagd.

Hoe vraag je VLE aan?
De regeling wordt uitgevoerd door RVO (zie www.rvo.nl). Voor VLE Q4 2020 gaat binnenkort het loket open. Over de aanvraagprocedure volgt daarom binnenkort meer informatie.

Hoe wordt de VLE Q4 2020 berekend?
Als je aan de voorwaarden van VLE Q4 2020 voldoet, ontvang je u 33,3% van TVL juni – september 2020. Je ontvangt minimaal € 750 en maximaal € 16.667. Op de website van Rvo.nl tref je een rekenvoorbeeld aan.

Bericht geplaatst 11 februari 2021

Invloed corona op WOZ-waarde

In november jl. heeft er bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een zaak gediend omtrent de vaststelling van de WOZ-waarde voor de OZB-aanslag. De ondernemer, die een horecapand exploiteert, was van mening dat de coronacrisis een negatieve invloed heeft op de WOZ-waarde van het bedrijfspand per 1 januari 2017. Om de WOZ-waarde van een zakenpand te berekenen wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde methode van huurwaardekapitalisatie (het aantal keer de jaarhuur van een bedrijfspand dat men bij koop bereid is te betalen).

De ondernemer vindt dat de gemeente bij het vaststellen van de kapitalisatiefactor gerekend heeft met een te laag percentage voor leegstandsrisico. Volgens de ondernemer moet er worden gekeken naar het risico tussen de waardepeildatum en de 10 jaren die daar op volgen. Door de coronacrisis heeft de horeca inmiddels met een aanzienlijk hoger leegstandsrisico te maken. Volgens de ondernemer zou in de berekening van de kapitalisatiefactor het leegstandsrisico op 30% of 40% moeten worden gesteld.

Hof Arnhem-Leeuwarden geeft de ondernemer geen gelijk. Voor het percentage van het leegstandsrisico moet gekeken worden naar de situatie op waardepeildatum (1-1-2017). Toen bestond COVID-19 nog niet, want dat was pas in 2020. Het mogelijke waardedrukkende effect  op de WOZ-waarde heeft nog geen invloed op de waardebepaling van een bedrijfspand per 1 januari 2017. Dat kan anders uitpakken voor de situatie per 1 januari 2020.

Bericht geplaatst 1 februari 2021

TVL met terugwerkende kracht uitgebreid

De TVL wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari jl. uitgebreid.
De uitbreiding is als volgt.

TVL ook voor grotere bedrijven
Het kabinet wil dat meer ondernemingen aanspraak kunnen maken op TVL-steun. De eis van maximaal 250 medewerkers wordt losgelaten. Daardoor kun je ook als groter bedrijf aanspraak maken op de TVL. Hierdoor wordt de TVL-regeling ook bereikbaar voor kleinere winkel- en horecaketens.

Verhoging subsidiepercentages
Het subsidiepercentage stijgt van 70% naar 85% van de lasten voor alle ondernemers met een omzetverlies vanaf 30%. Het vergoedingspercentage loopt daarmee niet langer op van 50% (bij 30% omzetverlies naar 70% (bij 100% omzetverlies). Heb je als ondernemer een omzetverlies van meer dan 30% dan ontvang je een tegemoetkoming van 85% van de vaste lasten. Via de NOW ontvang je tevens een tegemoetkoming oplopend tot 85% van de loonkosten bij volledig omzetverlies. Het blijft lonend om je vaste lasten te beperken, indien mogelijk, omdat je daadwerkelijke vaste lasten niet van invloed zijn op de hoogte van de subsidie. Er wordt immers uitgegaan van forfaitaire lasten volgens de SBI-code van je bedrijf.

Verhoging maximum subsidiebedrag
Doordat het subsidiepercentage stijgt en de TVL-regeling ook voor grotere bedrijven mogelijk is, gaat het maximale subsidiebedrag ook omhoog van 90.000 euro naar 330.000 euro voor het MKB en naar 400.000 euro voor het niet-MKB.

Verhoging voorraadsubsidie gesloten detailhandel
De voorraadsubsidie voor gesloten detailhandel wordt verlengd naar het eerste kwartaal van 2021. De subsidie zal in het eerste kwartaal van 2021 neerkomen op een opslag van 21% op het vastenlastenpercentage in de TVL (voorheen 5,6%). De voorraadvergoeding ademt, net als de TVL, mee met het omzetverlies. Volgens het kabinet is in deze vergoeding ook rekening gehouden met het feit dat deze verlengde lockdown ook een extra negatieve impact heeft op de verkoopbaarheid van de decembervoorraad.

Ook de grote winkels en de kleinere winkelketens kunnen nu aanspraak maken op de voorraadsubsidie voor de gesloten detailhandel, omdat de eis van het maximum aantal werknemers voor toegang tot de TVL is losgelaten per 1 januari 2021.

Je hoeft geen aparte aanvraag voor de voorraadsubsidie in te dienen; deze loopt automatisch mee in de nog in te dienen aanvraag voor de TVL in het eerste kwartaal 2021. De opslag kent een eigen maximumvergoeding van 200.000 euro en valt buiten de hierboven genoemde maximumvergoeding van 330.000 euro.

Kleine bedrijven
Behalve de uitbreiding voor grotere bedrijven, geldt er ook een uitbreiding voor kleine bedrijven, zoals de contactberoepen. Ook als klein bedrijf kun je aanspraak maken op de TVL-regeling; de minimumsubsidie wordt verhoogt van 750 euro naar 1.500 euro per ondernemer van het eerste kwartaal van 2021.

Het is mogelijk dat je als klein bedrijf geen 3.000 euro aan vaste lasten per kwartaal hebt, waardoor je niet in aanmerking komt voor de TVL-subsidie. Het kabinet onderzoekt of de drempel van 3.000 euro verlaagd kan worden en wat de effecten daarvan mogelijk zijn op de TVL-regeling, waardoor een groep ondernemers juist buiten de boot zou kunnen vallen. Daarom kijkt het kabinet of de TVL zo kan worden ingericht dat de drempel naar beneden kan, zonder dat de ondernemers die nu wel aanspraak kunnen maken op de TVL, de TVL zouden kunnen mislopen.

Starters
Het kabinet voert een regeling in voor starters die tussen 1 januari en 30 juni 2020 een bedrijf zijn begonnen. De precieze invulling wordt nog vastgesteld. De regeling, die zoveel mogelijk wordt gebaseerd op de TVL, geldt zowel voor het eerste als tweede kwartaal van 2021. De referentieperiode voor deze bedrijven zal het derde kwartaal van 2020 zijn. Starters gestart tussen 1 januari en 15 maart 2020 komen ook voor de reguliere TVL in aanmerking in het eerste kwartaal van 2021. In het tweede kwartaal van 2021 kunnen de starters die gestart zijn tussen 1 januari en 15 maart 2020 alleen van de aparte startersregeling gebruikmaken.

Het kabinet hoopt het loket in mei te kunnen openen.
Bovengenoemde verruimingen voor het eerste kwartaal van 2021 gelden ook voor het tweede kwartaal van 2021, behalve de opgehoogde voorraadsubsidie voor de gesloten detailhandel; deze geldt alleen voor het eerste kwartaal van 2021.

Bericht geplaatst 25-01-2021

Uiterste datum indienen aanvraag Q4 2020

Wil je nog een aanvraag indienen voor deze regeling voor het vierde kwartaal van 2020? Doe dit dan zo snel mogelijk want 29 januari a.s. tot 17.00 uur is de uiterste datum waarop de aanvraag kan worden ingediend bij RVO.nl. Je vindt de SBI-code waarvoor je TVL aanvraagt in de adviestool TVL bij RVO. Wijzigen van je SBI-code in het KvK Handelsregister heeft geen invloed op je aanvraag TVL.

De tegemoetkoming van minimaal 750 euro en maximaal 90.000 euro is voor bedrijven die minimaal 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Verplicht gesloten horecaondernemingen en non food detailhandelondernemingen ontvangen de opslag Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA) of de opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD) bovenop TVL. Voor ondernemers en toeleveranciers in de evenementenbranche komt een aanvullende TVL-subsidie.

TVL wordt voorlopig niet afgebouwd
Omdat de tweede golf langer aanhoudt dan gedacht, is op 9 december 2020 besloten dat de TVL voorlopig niet wordt afgebouwd. Het subsidiepercentage voor TVL Q4 2020 en TVL Q1 2021 stijgt mee met het omzetverlies van de aanvrager, de verbreding van SBI-codes blijft gelden tot en met Q1 2021.

Bericht geplaatst 20-01-2020

Misbruik TVL-regeling

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie vanwege vermoedens van misbruik bij de subsidieregeling TVL. Het gaat om 70 aangiftes. TVL-regeling is bedoeld voor MKB-bedrijven die door de coronacrisis in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten.

Voorkomen misbruik
De TVL regeling is erop gericht om MKB-ondernemers en zzp’ers snel van steun te voorzien om hun vaste lasten te betalen. Aanvragen worden daarom waar het kan geautomatiseerd afgehandeld. Om misbruik zoveel mogelijk tegen te gaan is een uitgebreid systeem ingericht. Op basis van deze meldingen is het systeem als volgt aangescherpt:

 • Het risicoprofiel wordt aangepast op basis van waargenomen patronen. Bij een hoger risicoprofiel van aanvragen worden aanvragen vooraf handmatig beoordeeld.
 • Handmatige controle is aangescherpt bij de uitbetaling van voorschotten.
 • Alle aanvragen worden vanaf nu bij bevoorschotting en bij de vaststelling gecontroleerd op basis van gegevens van de Belastingdienst.
 • Bij een vermoeden van misbruik na een onderzoek, wordt sneller overgegaan tot het vaststellen van de subsidie op nihil en worden eventuele voorschotten teruggevorderd.
 • Er zal nog intensiever overleg plaatsvinden tussen RVO, KVK, de banken, FIOD, Belastingdienst en het UWV. Er is dagelijks overleg tussen de gespecialiseerde fraudeafdelingen van banken en die van de RVO.

Het ministerie van EZK bekijkt samen met RVO of deze maatregelen voldoende zijn om misbruik tegen te gaan.

Bericht geplaatst 20-01-2020

Vierde kwartaal 2020: voor alle MKB-bedrijven met minimaal 30% omzetverlies

De regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) helpt je om een deel van je vaste lasten te betalen, exclusief loonkosten. Denk hierbij aan de huur, abonnementen, verzekeringen, etc. Deze regeling loopt t/m eind juni 2021. De verlengde TVL-regeling is opgedeeld in 3 periodes van 3 maanden. Als je aan de voorwaarden voldoet, moet je voor iedere periode een nieuwe aanvraag indienen bij www.rvol.nl.

Vanaf het vierde kwartaal van 2020 kunnen alle MKB-bedrijven en geldt er geen beperking meer voor de SBI-codes. Bij 30% omzetverlies geldt er een subsidiepercentage van 50%, terwijl bij 100% omzetverlies het subsidiepercentage stijgt naar 70%. Krediet- en financiële instellingen en holdings kunnen geen gebruik maken van deze subsidieregeling. Aanvragen van de verlengde TVL Q4 2020-regeling kan t/m 29 januari 2021.

Wat je aan subsidie krijgt hangt van de SBI-code af waarmee de hoofdactiviteit van je bedrijf is ingeschreven bij de KvK. Het CBS beschikt over het gemiddelde aandeel vaste lasten in de omzet per branche, uitgedrukt in een percentage. Het aandeel van de vaste lasten in de omzet voor jouw branche staat dus vast en hangt samen met je SBI-code. Zoek je SBI-code op bij RVO.nl. Ook kun je met de ‘Adviestool’ van RVO.nl zien of je voor de subsidie in aanmerking komt.

Bericht geplaatst 16-12-2020

Evenementenbranchemodule

Binnen de TLV is de ‘evenementenbranchemodule’ gecreëerd. De basis van de TLV is om het omzetverlies vast te stellen op basis van het verschil met hetzelfde kwartaal in het voorgaande jaar. Veel ondernemers in de evenementenbranche zijn afhankelijk van het evenementenseizoen (Q2 en Q3). Maar door de aanhoudende beperkingen heb je als ondernemer in de evenementenbranche in de afgelopen kwartalen veel omzet gemist (bijvoorbeeld festival-organisatoren en kermisexploitanten). Het kabinet heeft op 27 oktober jl. voor deze ondernemers de ‘evenementenbranchemodule’ aangekondigd. Deze regeling zal er als volgt uitzien:

 • De regeling is gericht op de organisatoren en toeleveranciers van publieke evenementen. Hier vallen onder meer onder kermissen, sportevenementen en festivals, maar ook voor het publiek toegankelijke congressen en beurzen. Niet onder de afbakening vallen privé-evenementen zoals bruiloften en besloten bedrijfsevenementen, zoals bedrijfsfeesten, productlanceringen en andere besloten bedrijfsevenementen. De exacte definitie komt in de regeling te staan.
 • De module is bedoeld voor bedrijven die wel in aanmerking zijn gekomen voor de TVL 1 en deze toegekend hebben gekregen, maar niet in aanmerking komen voor de TVL in het vierde kwartaal van 2020 vanwege te lage referentieomzet in het vierde kwartaal van 2019.
 • Ondernemers (organisatoren en toeleveranciers) dienen voor minimaal 50% van hun omzet in het tweede en derde kwartaal van 2019 afhankelijk te zijn geweest van evenementen georganiseerd in diezelfde periode in 2019. Hoe ondernemers dat aan dienen te tonen wordt nog nader ingevuld.
 • In afwijking van de brief van 27 oktober jl. zal er geen afbakening op basis van SBI-codes worden gemaakt om te bepalen of een ondernemer in aanmerking komt. Dit is in de uitvoering niet mogelijk, omdat de evenementensector geen vastomlijnde afbakening binnen de SBI-codes kent. Ondernemers worden beoordeeld op basis van bovenstaande voorwaarden.
 • De subsidie voor ondernemers die in aanmerking komen voor de evenementmodule bedraagt 33,3% van de subsidie die de ondernemer ontving vanuit de TVL1, met een minimum van € 750 euro.

Voor de openstelling zal de regeling eerst bij de Europese Commissie aangemeld moeten worden, voor goedkeuring al staatssteun. Hierdoor zal de regeling niet eerder dan de tweede helft van januari 2021 geopend kunnen worden.

Het kabinet zal de evenementenbranchemodule ook in het eerste kwartaal van 2021 openstellen, om ondernemers in de evenementenbranche die juist in het eerste kwartaal te maken hebben met een lage referentieomzet, en daarmee buiten de TVL zouden vallen, ook te ondersteunen. De evenementenmodule voor het eerste kwartaal van 2021 zal naar verwachting begin februari worden opengesteld.

Fieldlabs – restaurants
Het kabinet overlegt met de horecasector of er manieren zijn om de horeca (gedeeltelijk) weer te openen. Hieraan zijn geen experimenten voorafgegaan, omdat het kabinet het niet nodig acht voor restaurants waar strenge voorwaarden gaan gelden dergelijke experimenten uit te voeren. Het kabinet heeft het Outbreak Management Team (OMT)  gevraagd te adviseren over het open stellen (onder voorwaarden) van restaurants (focus maaltijden). Op dit moment acht het OMT het nog niet verantwoord vanwege de IC-opnames – om restaurants te heropenen.

Fieldlabs – cafés
Het kabinet overweegt wel een field lab op te starten voor cafés (drinkgelegenheden). Inzichten uit deze field labs kunnen helpen om deze horecagelegenheden op veilige en verantwoorde wijze sneller meer ruimte te bieden.

Fieldlabs – evenementen
Voor evenementen wordt er (in tegenstelling tot ‘eigenstandige’ restaurants) gewerkt met field labs. De evenementindustrie is eveneens een industrie die veel ervaring heeft hoe je veilig en verantwoord activiteiten kan organiseren. Om te onderzoeken op welke manier evenementen weer veilig en verantwoord georganiseerd kunnen worden heeft de sector een plan ingediend dat ook een economisch perspectief biedt voor 2021. Het betreft een aanpak waarbij wordt gestreefd naar de hoogst mogelijke beschermingsgraad voor de volksgezondheid. Hiervoor dienen enkele praktijktesten te worden uitgevoerd in het Fieldlab. Het kabinet heeft besloten om vanaf half januari 2021 testevenementen toe te staan waarbij wordt begonnen met testen voor evenementen met zittend publiek: concerten, theater en voetbal.

Bericht geplaatst op 10-12-2020

Geen afbouw TVL in eerste kwartaal 2021

De TLV zal niet worden afgebouwd in het eerste kwartaal van 2021. In de oorspronkelijke afbouw werd vanaf 1 januari 2021 uitgegaan van een minimaal omzetverlies van 40% om in aanmerking te komen voor de TVL. In de herijkte afbouw wordt voor het eerste kwartaal van 2021 uitgegaan van hetzelfde percentage als in het vierde kwartaal van 2020, dus 30%.

Het subsidiepercentage was 50% bij een omzetderving van 30%. Het subsidiepercentage zal nu meelopen met het omzetdervingspercentage, tot een maximum van 70% bij een omzetderving van 100%. Hierdoor krijgen volgens het kabinet de ondernemingen met de grootste omzetverliezen meer subsidie. De omzetdrempel blijft ook voor de TVL gelijk in het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021.

Net als in het vierde kwartaal van 2020 staat in het eerste kwartaal van 2021 de TVL open voor alle sectoren. De hogere TVL geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2020 en voor ondernemers met omzetverlies in alle sectoren, dus ongeacht de SBI-code waar je bedrijf in valt. Ook gaat de drempel voor omzetverlies niet omhoog, maar blijft deze 30%.

Het maximum subsidiebedrag blijft € 90.000 voor een periode van drie maanden. De vaste lasten per drie maanden moeten minimaal € 3.000 bedragen.

Startende ondernemingen
Door het ontbreken van een referentieomzet biedt de TVL voor startende ondernemingen soms geen oplossing. Het kabinet heeft in overleg met de sociale partners en de uitvoeringsorganisaties gekeken of er binnen de TVL-regeling een uitvoerbare oplossing mogelijk is voor startende ondernemingen. Dit is uiteindelijk niet gelukt. Het kabinet verkent momenteel opties om het (buffer)vermogen van startende bedrijven te versterken evenals extra (overbruggings)kredieten voor ondernemers in getroffen sectoren, via Qredits en de COL-faciliteit.

Bericht geplaatst 10-12-2020

Verbrede tegemoetkoming

Als je als MKB-ondernemer direct of indirect geraakt bent door de coronamaatregelen, dan kun je vanaf 25 november 2020 om 12 uur een aanvraag doen voor de verbrede Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB – de zogenoemde TVL Q4 2020. Deze verbreding werd op 27 oktober jl. al aangekondigd. De regeling staat nu open voor alle sectoren en is aangevuld met een eenmalige subsidie voor verplicht gesloten eet- en drinkgelegenheden voor de gemaakte voorraad- en aanpassingskosten.

Je kunt afhankelijk van de omvang van je bedrijf, de hoogte van de berekende vaste lasten en het omzetverlies en tegemoetkoming voor de vaste lasten van oktober tot en met december 2020 krijgen tot een maximum van € 90.000. De eenmalige subsidie voor voorraad- en aanpassingskosten voor eet-en drinkgelegenheden bedraagt gemiddeld € 2.500.

De TVL Q4 2020 is aan te vragen via www.rvo.nl/tvl aan te vragen.

Bericht geplaatst 25-11-2020

TVL regeling tijdelijk open voor alle sectoren

De TVL, bedoeld als tegemoetkoming voor vaste lasten, zoals huur, was beperkt tot een aantal sectoren. Het kabinet heeft besloten om de TVL tijdelijk open te stellen voor alle sectoren. Niet alleen direct getroffen bedrijven merken de gevolgen van de overheidsmaatregelen, maar ook toeleveranciers, de transportsector en de voedingstuinbouw. Voor de tijdelijke verbreding TVL is 140 miljoen euro gereserveerd. Bedrijven kunnen vanaf medio november een aanvraag indienen.

Tijdelijk voor alle sectoren

Het kabinet heeft besloten omde TVL tijdelijk – voor het vierde kwartaal van 2020 – open te stellen voor alle sectoren. Er geldt geen SBI-code-afbakening meer in Q4 van 2020. Als ondernemer moet je voldoen aan de reeds gestelde eisen van de TVL, waaronder het minimale omzetdervingspercentage van 30 procent. Ook blijven SBI-codes leidend ter vaststelling van de vaste lasten. De land- en tuinbouw kan bij deze verbreding ook gebruik maken van de TVL. Krediet- en financiële instellingen zijn uitgezonderd van deze verbreding. Uitgaande van het Europese tijdelijke steunkader COVID-19, op grond waarvan de verlenging van de TVL, net als de oorspronkelijke TVL, zal worden genotificeerd bij de Europese Commissie voor goedkeuring als staatssteun, mag namelijk geen ondersteuning worden verleend aan deze ondernemingen. Voor deze eenmalige verbreding van de TVL voor Q4 2020 is € 140 miljoen gereserveerd. Je kunt als ondernemer naar verwachting vanaf medio november a.s. een aanvraag indienen voor TVL Q4 2020 bij RVO.nl. De verbreding van de TVL is in principe eenmalig voor Q4 2020. Met de gepubliceerde routekaart is het mogelijk voor ondernemers om tijdig te anticiperen en hun bedrijfsvoering aan te passen op veranderende omstandigheden.

Subsidieregeling voorraad- en aanpassingkosten horeca

Als horecaondernemer kun je een eenmalige subsidie aanvragen om de gemaakte kosten te compenseren, die je hebt gemaakt om je onderneming op een corona-veilige manier open te kunnen houden, zoals bijvoorbeeld het investeren in een terrasoverkapping, maar ook voor de (bederfelijke) voorraden die je hebt aangelegd, maar die je niet meer kunt gebruiken vanwege de tijdelijke, verplichte sluiting van minimaal 4 weken.

Eet- en drinkgelegenheden incl. nachtclubs en kantine-exploitanten die een TVL-aanvraag succesvol indienen, maken aanspraak op deze subsidie. De subsidie is gelijk aan circa 2¾ procent van de omzetderving voor eet- en drinkgelegenheden. Voor een doorsnee caféondernemer komt dit naar verwachting neer op een subsidie van circa € 2.500,–. Deze eenmalige vergoeding komt bovenop de TVL-subsidie en valt buiten de reeds verhoogde cap van € 90.000. Voor de nieuwe subsidie wordt een budget van € 40 miljoen gereserveerd. De voorwaarden en uitwerking worden voorafgaand aan de openstelling gepubliceerd. Omdat de subsidie aansluit op de voorwaarden, openstelling en berekening van de TVL, hoeven horecaondernemers geen tweede aanvraag in te dienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Horecaondernemers kunnen naar verwachting vanaf medio november a.s. een TVL-subsidie aanvragen. De nieuwe subsidie voor voorraad-en aanpassingskosten wordt voor de horeca hierbij automatisch opgeteld.

Evenementenbranchemodule

De TVL is zo ingericht dat het omzetverlies wordt vastgesteld op basis van het verschil met dezelfde kwartaal in het voorgaande jaar, zodat ondernemers op eenvoudige wijze hun omzetderving kunnen aantonen en de TVL binnen wat voor RVO.nl uitvoerbaar is, zoveel mogelijk gerichte steun geeft. Seizoengebonden ondernemers in de evenementenindustrie ontvangen in het hoogseizoen een daarom relatief meer TVL-subsidie ten opzichte van het laagseizoen. In het laagseizoen valt de TVL-subsidie echter lager uit, want ook in 2019 was in deze kwartalen de omzet immers beperkt. Er zijn bedrijven uit de evenementenindustrie die in TVL 1.0 subsidie hebben ontvangen, maar waarbij in het vierde kwartaal van 2019 de referentieomzet zo laag was dat ze niet aan de minimale voorwaarden van de TVL voldoen en daarom niet in aanmerking komen voor een nieuwe TVL Q4 2020-aanvraag. Nu alternatieve verdienmogelijkheden door extra contactbeperkende maatregelen beperkt zijn, heeft het kabinet besloten eenmalig een module voor de evenementenbranche in te richten in de TVL om deze bedrijven uit TVL 1.0 ook in de winter te ondersteunen.

Als ondernemer kom je voor de module in aanmerking wanneer:

 • Je wel voor TVL 1.0 in aanmerking bent gekomen, maar niet voor TVL Q4 2020 in aanmerking zal komen vanwege een te lage referentieomzet in het 4e kwartaal van 2019.
 • Je binnen een SBI-code valt die aangeduid is als evenement-gerelateerd.
 • Je kan aantonen minimaal één festival of evenement te hebben georganiseerd of voor je omzet voor minimaal 70% afhankelijk bent van levering aan festivals of evenementen.

Ondernemingen uit de evenementenindustrie die door een lage referentieomzet in 2019 geen aanspraak kunnen maken op de aankomende TVL-subsidie, ontvangen eenmalig een bedrag gebaseerd op de hoogte van hun TVL 1.0 subsidie. De eenmalige kosten hiervan worden globaal geraamd op € 11 miljoen. Het kabinet werkt deze regeling momenteel uit.

Bericht geplaatst 29-10-2020

Verlenging regeling tot en met 30 juni 2021

De belastingvrije tegemoetkoming wordt opnieuw ingezet en het maximale bedrag per bedrijf per drie maanden wordt verhoogd naar € 90.000,–. De regeling wordt met drie keer drie maanden verlengd tot en met 30 juni 2021. In deze periode zal de TVL geleidelijk worden afgebouwd.

Verscherpte voorwaarden

 • Voor het eerste tijdvak (1 oktober t/m 31 december 2020) wordt de TVL verlengd onder de huidige voorwaarden, d.w.z. dat je als bedrijf in aanmerking komt als je een omzetverlies van meer dan 30% hebt.
 • Vanaf het tweede tijdvak (1 januari 2021 t/m 31 maart 2021) worden de voorwaarden van de TVL aangescherpt, aangezien de omzetdervingsgrens wordt verhoogd naar 40%.
 • Voor het derde tijdvak (1 april 2021 t/m 30 juni 2021) geldt de grens van 45%.

De overige voorwaarden voor de TVL blijven ongewijzigd: zo blijft het percentage van de vaste kosten dat de TVL vergoedt 50%.

Bericht geplaatst 30-08-2020

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) aanvragen

Staatssecretaris Mona Keijzer heeft aangegeven dat de Europese Commissie de TVL heeft goedgekeurd. Ben je als MKB-ondernemer in betalingsproblemen terecht gekomen vanwege de coronamaatregelen van het kabinet, dan kun je vanaf dinsdag, 30 juni 2020 de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) aanvragen. Afhankelijk van de omvang van je bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving, kun je een tegemoetkoming voor je vaste lasten ontvangen van maximaal € 50.000,– voor de periode juni t/m september 2020. Je kunt de TVL-subsidie aanvragen t/m 30 oktober a.s. via de website van RVO.nl (www.rvo.nl/tvl).

Voorwaarden

 • Je bedrijf moet meer dan 30% omzetverlies hebben door de coronacrisis
 • Je vaste lasten bedragen minimaal € 4.000,–

Berekening TVL-subsidie

De hoogte van de subsidie wordt als volgt bepaald:
Subsidie = normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x 50%

Vaste lasten: de TVL compenseert maximaal 50% van de vaste lasten.
Normale omzet: is je omzet van 1 juni t/m 30 september 2019, voor het coronavirus uitbrak.
Omzet: zijn alle inkomsten exclusief btw, voor aftrek van kosten en vaste lasten.

Gestart met je bedrijf tussen 1 april en 15 november 2019?
Dan wordt de omzet in de eerste 4 maanden na de start van je bedrijf in 2019 meegenomen. Je startdatum is de datum waarop je je hebt ingeschreven bij de KvK.

Tussen 16 november en 29 februari 2020 gestart?
Dan wordt de gemiddelde maandelijkse omzet vanaf de start van je bedrijf t/m 29 februari 2020 meegenomen, gedeeld door het aantal maanden en vermenigvuldigd met 4. Je startdatum is de datum waarop je je hebt ingeschreven bij de KvK.

Tussen 1 maart en 15 maart 2020 gestart?
Dan kan de omzet in normale omstandigheden niet bepaald worden. Je ontvangt dan minimaal € 1.000,– als je van juni t/m september 2020 tenminste 30% omzetverlies hebt en als je vaste lasten minimaal € 4.000,– zijn.

Omzetverlies
Voor het omzetverlies wordt jouw normale omzet vergeleken met de omzet die je in 2020 verwacht in dezelfde periode. Deze moet minimaal 30% zijn en wordt als volgt berekend:
Omzetverlies in % = (normale omzet – verwachte omzet juni-september 2020) / normale omzet x 100.

Aandeel vaste lasten
Hierbij wordt niet uitgegaan van de werkelijke vaste lasten van jouw bedrijf, maar van het gemiddelde aandeel in de vaste lasten in de omzet van jouw branche. Dit percentage is bij het CBS bekend en hangt samen met jouw SBI-code. De vaste lasten moeten na berekening hoger zijn dan € 4.000,–. Vaste lasten zijn: huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, vaste leasecontracten en abonnementen; loonkosten en variabele kosten horen hier niet bij.
Zie de website RVO.nl voor de vastgestelde SBI-codes en het CBS-percentage.

Definitieve vaststelling
Als je voldoet aan alle voorwaarden ontvang je een voorschot van 80% op basis van je geschatte omzetverlies. Vóór 1 april 2021 moet je het werkelijke omzetverlies opgeven. Binnen 16 weken krijg je vervolgens bericht over het definitieve bedrag waar je recht op hebt. Is het omzetverlies gelijk aan je schatting, dan ontvang je de laatste 20%. Is deze lager, dan ontvang je minder dan 20% of moet je de subsidie terugbetalen. Is het omzetverlies hoger, dan ontvang je alsnog een hogere subsidie met een maximum van € 50.000,–.

Rekenvoorbeelden
Op de website van RVO.nl zijn een aantal rekenvoorbeelden opgenomen.

Bericht geplaatst 30-06-2020

Verlenging Noodpakket

Het kabinet verlengt het hele economische noodpakket (Noodpakket 2.0) met een extra maand tot 1 oktober 2020. Daarnaast wordt het maximale bedrag van de tegemoetkoming verhoogd van € 20.000,– naar € 50.000,–. Hierin is verdisconteerd, dat deze subsidie als omzet wordt meegerekend voor de NOW-regeling.
Doel is om bedrijven met hoge kapitaalskosten bestendiger te maken voor de crisis. Ook heeft het kabinet aangekondigd te onderzoeken hoe deze bedrijven na 1 oktober a.s. kunnen worden ondersteund m.b.t. een toekomstbestendig verdienmodel.

Aanvragen voor de TLV kunnen in de loop van juni worden ingediend.

Bericht geplaatst 28-06-2020

Hulp nodig?

Kom jij in de problemen door (de maatregelen) rondom het coronavirus? Neem dan contact met ons op.

Bronvermelding: Rijksoverheid, Coronaregelingen.nl en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Foto: Pexels

Copyright © Meulepas & partners
Financieringsconsulent is een product van Meulepas & partners

error: Deze content mag niet gekopieerd of gedupliceerd worden.