X-XSS-Protection: 1; mode=block

Financiële steun zorgverzekeraars voor zorgaanbieders

corona, regeling

Als gevolg van de coronacrisis kun je als zorgprofessional worden geconfronteerd met een (fors) lagere omzet. Toch kun je in principe geen beroep doen op de compensatieregeling getroffen sectoren (TOGS), de bijstand voor zelfstandigen (TOZO) en de tegemoetkoming loonkosten personeel (NOW). Om als zorgverlener ook ondersteuning te ontvangen kun je als zorgaanbieder een bijdrage krijgen van de zorgverzekeraars als je inkomsten misloopt tijdens de coronacrisis.

 

Subsidieregeling COZO - coronabanen in de zorg

Het kabinet stelt 80 miljoen euro beschikbaar om zorgorganisaties te ondersteunen met tijdelijke coronabanen. Als werkgever kun je subsidie krijgen wanneer je mensen tijdelijk inzet in ondersteunende functies.

Je kunt subsidie aanvragen voor het invullen van één van deze ondersteunende functies:

 • Coronabaan gastvrouw of gastheer
 • Coronabaan zorg-assistent of zorgbuddy
 • Coronabaan ADL-ondersteuner
 • Coronabaan welzijnsassistent
 • Coronabaan ondersteuner zorgmedewerker
 • Coronabaan ondersteuner veiligheid

Het gaat om tijdelijke, extra aanvullende ondersteuning. Op de websie van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) staan voorbeelden van taken die binnen de genoemde functies kunnen vallen. Als zorgorganisatie ben je vrij de functies zelf in te vullen.

De subsidieaanvraag is voor een functie voor maximaal 6 maanden binnen de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Het contract mag een maximale looptijd hebben van 6 maanden. Voor werknemers die een deeltijd mbo-leereenheid van 6 maanden op niveau 3 volgen wordt deze periode verlengd tot 1 september 2021. De functies mogen pas per 1 januari 2021 zijn opengesteld en het moet gaan om nieuwe instroom. Van de werkgever wordt verwacht dat hij zich inzet voor een warm welkom, een goede begeleiding van de medewerkers en waar mogelijk voor hun ontwikkeling.

Voorwaarden
Een medewerker met een coronabaan werkt gemiddeld minimaal 20 uur per week gedurende een periode van minimaal twee maanden en maximaal zes maanden. Je kan mensen in dienst te nemen of inlenen. De coronabanen zijn op of na 1 januari 2021 gecreëerd en mogen niet ook op een andere manier bekostigd worden.
Het aantal werkzame personen bij de werkgever mag niet met meer dan 100% toenemen met het aantal coronabanen dat wordt aangevraagd. Tenzij de zorgaanbieder maximaal twee werkzame personen in dienst heeft, dan mag subsidie aangevraagd worden voor maximaal drie coronabanen.
Als je een aanvraag indient kunnen enkele gegevens openbaar gemaakt worden. Het gaat bijvoorbeeld om de naam en vestigingsplaats van je zorgorganisatie, het verstrekte voorschot, verleende en vastgestelde subsidie.

In principe kunnen alle zorg- en welzijnsaanbieders de subsidie aanvragen. Op de website van DUS-I vindt je alle voorwaarden.

Hoogte subsidie
De maximale subsidie is 120% van het wettelijk minimumloon. De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit is afhankelijk van de cao-afspraken voor die sector.
Het maximale subsidiebedrag per coronabaan bedraagt 25.440 euro en per zorgaanbieder worden er maximaal 157 voltijds coronabanen gesubsidieerd.

Subsidie aanvragen
Tussen 1 maart om 9:00 uur t/m 31 maart 2021 om 17:00 uur kun je de subsidie aanvragen. Het beschikbare bedrag van 80 miljoen euro wordt evenredig verdeeld over de complete aanvragen.
Bij de aanvraag heb je de SBI-code nodig waarmee je op 1 januari 2021 stond ingeschreven bij de KvK. Alleen organisaties met een SBI-code die voorkomt in de regeling kunnen subsidie aanvragen.
Op genoemde website kan met een online aanvraagformulier de subsidie worden aangevraagd.

Verantwoorden van subsidie

De subsidies tot 25.000 euro worden ‘ambtshalve’ vastgesteld. Er kan een steekproef worden uitgevoerd.
Voor subsidies tussen 25.000 en 125.000 euro moet kunnen aantonen dat de activiteiten zijn uitgevoerd en je hebt voldaan aan de subsidieverplichtingen. Ook hier kan een steekproef worden uitgevoerd.
Voor een subsidie van 125.000 euro of meer leg je verantwoording af door een bijlage bij de jaarrekening. Hierbij moet een verklaring van een accountant worden bijgevoegd, opgesteld volgens het vastgestelde accountantsprotocol.

Bericht geplaatst op 4 maart 2021

Bonus voor zorgmedewerkers

Als je je hebt ingezet voor patiënten en cliënten met corona of als je hebt bijgedragen aan de strijd tegen corona, kun je een zorgbonus aanvragen. Werk je voor een zorgaanbieder dan kon in het najaar van 2020 een bonus aangevragen. Word je betaald vanuit een pgb, dan kan nu zorgbonus aanvragen wanneer je voldoet aan de voorwaarden van de pgb-zorgbonusregeling.

Pgb-zorgbonusregeling
De regeling is voor budgethouders met een budget uit de Wmo, Jeugdwet en Wlz. Dat betekent dat mensen met een persoonsgebonden budget uit de Wmo, Jeugdwet en Wlz vanaf 1 maart bij de Sociale Verzekeringsbank een aanvraag kunnen indienen voor een zorgbonus voor de pgb-zorgverlener. De zorgbonus is bedoeld voor de zorgverleners die tussen 1 maart en 1 september 2020 een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd in de strijd tegen corona.

Voorwaarden
Met de voorwaarden uit de pgb-bonusregeling is zoveel mogelijk aangesloten bij de bonusregeling uit 2020 waarbij zorginstellingen een bonus konden aanvragen voor hun zorgprofessionals. Ook in die bonusregeling was het belangrijk dat de uitzonderlijke prestatie zo onafhankelijk mogelijk wordt beoordeeld. Dit betekent dat het beter is dat de zorgverlener een pgb-zorgbonus niet voor zichzelf aanvraagt. In de pgb-zorgbonusregeling zijn daarom voor de zorgverlener vergelijkbare voorwaarden opgenomen. Dit betekent dat het niet mogelijk is een pgb-zorgbonus aan te vragen voor zorgverleners die met een overeenkomst van opdracht met familie (partner, ouders, kinderen) zorg verlenen of door zorgverleners die ook zelf vertegenwoordiger zijn van de budgethouder. Op deze manier wordt zo onafhankelijk mogelijk beoordeeld of een zorgverlener in aanmerking komt voor de zorgbonus.

Handreiking Rijksoverheid
Wil je als zorgverlener in aanmerking komen voor de zorgbonus? Of wil je weten hoe je zorgbonus aangevraagd? Download de handreiking op de website van de Rijksoverheid

Bericht geplaatst op 3 maart 2021

Financiële bijdrage voor zorg na werk in coronazorg

Staatssecretaris Van Huffelen heeft het voorstel voor de ministeriële regeling naar de Tweede Kamer gestuurd, dat ervoor zorgt dat als je een eenmalige financiële bijdrage ontvangt als zorgverlener van de Stichting Zorg na Werk in Coronazorg (ZWiC) dat dit bedrag wordt uitgezonderd van de vermogenstoets toeslagen. Hiervoor moet je dan wel een verzoek indienen.
Als zorgverlener kun je deze bijdrage ontvangen als je als gevolg van je werk in de coronazorg op de intensive care bent terechtgekomen. De regeling geldt ook voor nabestaanden van zorgverleners, die als gevolg van hun werk in de coronazorg komen te overlijden.

Bericht geplaatst op 30 november 2020

Routekaart compensatie

Als zorgverlener weet je niet of de vergoeding voor omzetderving na 30 juni a.s. zal doorlopen. De compensatie bedraagt in beginsel het verschil tussen de verwachte omzet in een situatie zonder corona en de gerealiseerde productie. In de beleidsregel heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa ) een rekenregel opgenomen om de hoogte ervan te bepalen. Deze maatregel zou aanvankelijk voor de periode 1 maart tot 1 juni 2020 gelden, maar is inmiddels verlengd tot 1 juli 2020.

Minister De Jonge wil aan de zorgaanbieders meer duidelijkheid geven voor de situatie na 1 juli voor wat betreft de compensatie omzetderving in de Wlz. Om te komen tot een perspectief voor de financiële maatregelen sluit hij aan bij het perspectief voor de herstart van de zorgverlening zelf, die is uitgewerkt in de “Routekaart voor mensen met een kwetsbare gezondheid inzake COVID-19”. In aanvulling op deze routekaarten heeft het veld diverse handreikingen opgesteld die concrete handvatten bieden voor zorgverleners om de herstart mogelijk te maken.

De routekaart maakt duidelijk dat de extramurale zorg per 1 juni is opgestart. Ook krijgt per 1 juni 2020 iedere cliënt in de gehandicaptenzorg – zowel cliënten die thuis wonen,  als in een woonvorm van een zorgaanbieder – een vorm van dagbesteding. Vanaf 15 juni geven alle locaties een invulling aan de mogelijkheid van bezoek en is ook logeren buiten de instelling weer mogelijk. Verpleeghuizen zijn eveneens vanaf 15 juni weer open voor één of meer bezoekers, tenzij er nog sprake is van besmettingen. In het verlengde hiervan kunnen mensen die nu op de wachtlijst staan, ook de stap naar het verpleeghuis maken. Ook is daar de dagbesteding weer opgestart.

Tegelijkertijd realiseert de minister zich dat aanbieders tijd nodig hebben om weer volop in bedrijf te komen en voor de opname van nieuwe cliënten. Aanbieders zullen bij het hervatten van alle zorg en ondersteuning de omschakeling moeten maken naar het ‘nieuwe normaal’. Vandaar dat de minister de NZa heeft gevraagd de maatregel in de Wlz te verlengen tot 1 augustus voor de gehandicaptenzorg (zowel de intramurale zorg als de extramurale dagbesteding) en intramurale ggz (binnen de Wlz) en tot 1 september 2020 voor de intramurale ouderenzorg. Na deze data komen aanbieders in beginsel niet meer in aanmerking voor de vergoeding van de doorlopende kosten.

Bericht geplaatst op 18 juni 2020

Steun volgens brief Zorgverzekeraars Nederland 5 april 2020

De steun op hoofdlijnen volgens de brief van Zorgverzekeraars Nederland van 5 april 2020:

 • de eerste uitbetaling vindt plaats in de maand mei (over de periode vanaf 1 maart) en vervolgens elke maand zolang de regeling van kracht is;
 • de continuïteitsbijdrage wordt toegekend om gedurende deze coronacrisis de capaciteit van zorgaanbod in stand te houden, en beoogt een redelijke tegemoetkoming te geven voor gemiste dekking van doorlopende kosten;
 • de hoogte van de bijdrage wordt vastgesteld als een percentage van de door zorgverzekeraars vergoede omzet;
 • dat percentage wordt per sector door de zorgverzekeraars vastgesteld, mede op advies van een onafhankelijke partij. Het is afhankelijk van de vaste lasten van de sector en de mate waarin de sector nog in staat is om zorg te leveren;
 • onze verwachting is dat de continuïteitsbijdrage zal liggen tussen de 60 en 85% van de zorgkosten die onder normale omstandigheden door zorgverzekeraars wordt vergoed;
 • de continuïteitsbijdrage hoeft niet te worden terugbetaald, maar wordt, voor zover billijk en mogelijk, wel verrekend met de productie gedurende de maanden dat deze van toepassing is en met de eventuele hogere productie als gevolg van inhaaleffecten daarna. Hiermee zorgen we ervoor dat de zorgkosten niet hoger zijn dan in de situatie zonder vraaguitval ten gevolge van de coronacrisis.

Volgens de brief is een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor deze regeling dat de zorgaanbieder geen aanspraak maakt op relevante Rijksregelingen in het kader van de coronacrisis, behalve voor het deel omzetdaling dat mogelijk resteert na aftrek van de vergoeding door de regeling van zorgverzekeraars.
Verdere voorwaarden voor de continuïteitsbijdrage worden momenteel uitgewerkt. Met het oog op uitvoerbaarheid van de regeling wordt bezien in hoeverre voor de uitbetaling een drempelbedrag van € 250,– euro per zorgverzekeraar per maand moet worden gehanteerd.

Bericht geplaatst op 5 april 2020

Continuïteitsbijdrage

Ben je als zorgaanbieder niet direct betrokken bij de zorg aan coronapatiënten, dan kun je in aanmerking komen voor een maandelijkse continuïteitsbijdrage. Hierdoor krijg je compensatie voor een lagere omzet als gevolg van de coronacrisis. De bedoeling is dat je met de bijdrage onder meer je vaste lasten kan blijven betalen, zoals personeels- en huisvestigingskosten. De zorgverzekeraars, verenigd in Zorgverzekeraars Nederland, willen op die manier je bijstaan en tevens garanderen dat hun verzekerden de zorg krijgen die zij nodig hebben, nu én na de coronacrisis.

De regeling voor de continuïteitsbijdrage treedt op 1 mei in werking, met terugwerkende kracht tot 1 maart t/m in principe 30 juni 2020. De financiële steunmaatregelen gelden zowel voor gecontracteerde als ongecontracteerde zorgaanbieders. Bepaalde groepen zorgaanbieders die nu al in acute financiële problemen dreigen te komen, kunnen een vooruitbetaling aanvragen. Deze vooruitbetaling geldt voor: eerstelijns laboratoria, mondzorg, kraamzorg, fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zelfstandige behandelcentra in de medisch-specialistische zorg.

Bericht geplaatst op 4 april 2020

Hulp nodig?

Kom jij in de problemen door (de maatregelen) rondom het coronavirus? Neem dan contact met ons op.

Bron tekst: Coronaregelingen.nl
foto: Pexels

Copyright © Meulepas & partners
Financieringsconsulent is een product van Meulepas & partners

Share This