Bijstand voor zelfstandigen (Bbz, voorheen Tozo)

corona, regeling

Laatste update: 23 december 2021
Bijstand voor zelfstandigen (Bbz, voorheen Tozo)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Bekijk welke zelfstandige ondernemers in aanmerking komen voor Tozo.

Bijstandverlening stopt

Het kabinet stopt per 1 april 2022 met het coronasteunpakket. Je kunt dan geen gebruik meer maken van de tijdelijke vereenvoudigde uitvoering van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), wat het de Tozo opvolgde. De reguliere Bbz-regeling gaat vanaf 1 april 2022 weer gelden en deze regeling zal zonder tijdelijke wijzigingen weer worden uitgevoerd.

Bericht geplaatst op 28 februari 2021

Latere terugbetaling Tozo-lening bedrijfskapitaal

Op 14 december jl. heeft het kabinet bekendgemaakt dat het ‘vereenvoudigde Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz)’ met drie maanden te verlengen (vanaf 1 januari 2022 t/m 31 maart 2022).

In de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), die heeft gelopen tot 1 oktober 2021, is geregeld dat zelfstandig ondernemers per 1 januari 2022 dienen te starten met het aflossen van de lening voor bedrijfskapitaal Tozo. Veel zelfstandig ondernemers zijn vanwege de huidige aangescherpte coronabeperkingen nog niet in staat om vanaf die datum aan hun aflossings- en renteverplichtingen te voldoen. Om deze reden besluit het kabinet om twee wijzigingen in de terugbetaling van deze leningen door te voeren die hierna worden toegelicht.

 1. de verplichting om de Tozo-lening terug te betalen geldt vanaf 1 juli 2022 i.p.v. 1 januari 2022 (zonder rente-opbouw).
 2. de looptijd van de Tozo-lening wordt verlengd. Voor alle Tozo-leningen wordt de looptijd (de periode vanaf het moment van verstrekking tot het moment waarop deze moet zijn terugbetaald) met één jaar verlengd van 5 jaar tot 6 jaar. Bovengenoemde gewijzigde voorwaarden gelden voor alle verstrekte Tozo-leningen. De rentestop over de periode 1 januari 2022 tot 1 juli 2022 geldt ook.

Bericht geplaatst op 23 december 2021

Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

De Tozo is sinds 1 oktober jl. vervallen. Hiervoor in de plaats geldt de reguliere Bijstand voor zelfstandigen, de Bbz. Enkele voorwaarden van de Bbz zijn versoepeld. Zo geldt er geen vermogenstoets en kan de Bbz met terugwerkende kracht worden aangevraagd. Deze versoepeling is nu met drie maanden verlengd t/m maart 2022.

Bericht geplaatst op 18 december 2021

Tozo stopt en aanvullend sociaal pakket

De Tozo-regeling stopt per 1 oktober 2021. Heb je als ondernemer vanaf 1 oktober a.s. financiële ondersteuning nodig, dan kun je weer een beroep doen de reguliere bijstand voor zelfstandigen (het Bbz). Om dit voor gemeenten uitvoerbaar te houden, heeft het kabinet besloten de uitvoering van de regeling tot eind dit jaar te vereenvoudigen. Dit betekent dat gemeenten geen vermogenstoets hoeven uit te voeren, dat je met terugwerkende kracht van maximaal twee maanden een Bbz-uitkering kunt aanvragen en dat de gemeente het inkomen en de hoogte van de Bbz-uitkering per kalendermaand (in plaats van per boekjaar) vaststelt. Vanaf 1 januari 2022 voeren gemeenten het Bbz weer zonder wijzigingen uit.

Aanvullend sociaal pakket

Het kabinet heeft met een aanvullend sociaal pakket extra middelen vrijgemaakt om mensen die als gevolg van de coronacrisis in onzekerheid zitten, nieuw perspectief te bieden. Gemeenten, UWV en Regionale mobiliteitsteams helpen bij het zoeken naar nieuw werk, nieuwe bedrijfsactiviteiten en een inkomen. Met het aanbieden van intensieve begeleiding, loopbaanadvies en scholing via praktijkleren in het mbo.

Hierbij helpen ze mensen met een bijstandsuitkering of ww, mensen voor wie ontslag dreigt vanwege faillissement van de organisatie, of zelfstandig ondernemers met een Tozo-uitkering op zoek naar werk. Gemeenten, scholen en regionale mobiliteitsteams helpen jongeren bij het zoeken naar werk of om door te leren. Er is ook hulp voor mensen die vanwege de crisis te maken hebben met financiële zorgen.

Bericht geplaatst op 2 september 2021

Terugwerkende kracht vorige maand

Vanaf 1 januari 2021 geldt dat je de Tozo 3-uitkering kunt aanvragen met terugwerkende kracht vanaf de voorafgaande maand (en niet binnen de aanvraagvraagmaand). Dit betekent dat je vanaf 1 februari 2021 een Tozo-uitkering kan aanvragen vanaf 1 januari 2021. Ook in de Tozo 4, die op 1 april 2021 ingaat, wordt deze mogelijkheid van terugwerkende kracht opgenomen voor de Tozo 4-uitkeringen.

De aangekondigde beperkte vermogenstoets in de Tozo 3, die werd uitgesteld tot 1 april 2021, zal niet in Tozo 4, die vanaf 1 april 2021 ingaat, worden ingevoerd.

Bericht geplaatst op 25 januari 2021

Uitstel van aflossen

Ben je een lening aangegaan onder de Tozo-regeling dan hoef je pas vanaf juli 2021 te starten met aflossen i.p.v. 1 januari 2021. Door het uitstel van aflossen wordt de looptijd van de lening verlengd van 3 jaar naar 3,5 jaar. Daarnaast wordt er geen rente opgebouwd op bestaande en nieuwe Tozo-leningen. Als je sneller wilt aflossen, dan kan dat uiteraard.
De gemeenten die de steunmaatregel uitvoeren, ontvangen van het kabinet een modelbrief waarmee zij de ondernemers kunnen informeren die al een Tozo-lening hebben ontvangen. Ook ontvangen de gemeenten een aangepaste modelbeschikking voor nieuwe aanvragen.

Bericht geplaatst op 28-12-2020

Ondersteuning in coaching, advies, bij- of omscholing door gemeenten

Eind september jl. is de invoering van de beperkte vermogenstoets uitgesteld tot 1 april 2021. De Tozo 3 loopt daarmee van 1 oktober 2020 tot 1 april 2021 en bevat geen wijzigingen t.o.v. Tozo 2. Per 1 januari 2021 ondersteunt het kabinet daarnaast waar nodig zelfstandig ondernemers om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst. Gemeenten zullen samen met zelfstandig ondernemers inventariseren of en welke ondersteuning nodig is. Hierbij kan gedacht worden aan coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie.

Bericht geplaatst op 10-12-2020

Beperkte vermogenstoets uitgesteld

Zoals al door premie Mark Rutte tijdens de persconferentie van afgelopen maandag aangekondigd, is besloten de beperkte vermogenstoets die vanaf 1 oktober 2020 zou ingaan, uit te stellen tot 1 april 2021. Dit betekent dat je als zelfstandig ondernemer onder Tozo 3 voor maximaal 6 maanden een uitkering voor levensonderhoud kunt aanvragen, voor de maanden oktober 2020 t/m maart 2021.
De beperkte vermogenstoets zal per 1 april 2021 alsnog worden ingevoerd, om te anticiperen op de overgang  van de Tozo-regeling naar het reguliere vangnet t.w. het ‘Besluit bijstandsverlening zelfstandigen’ (Bbz).

Bericht geplaatst op 01-10-2020

Ongeveer 103.000 aanvragen voor regeling

Naar schatting zijn er 103.000 aanvragen voor de Tozo 2-regeling binnengekomen, zowel voor inkomensondersteuning als voor een lening bedrijfskapitaal. Voor de Tozo 1-regeling waren het ca. 374.000 aanvragen. Het merendeel (90%) betreft verlenging van de inkomensondersteuning. Voor de monitoring van de aanvragen wordt er een onderscheid gemaakt naar grootte van de gemeenten (klein, middelgroot, groot en G4). Net zoals twee maanden geleden is er een relatief groter beroep op de Tozo 2 in de G4 dan in kleinere gemeenten.

Wat betreft de sectoren waarin de aanvragers werkzaam is, geldt zowel in mei, onder Tozo 1, als in juni, onder Tozo 2 dat het de volgende sectoren betreft:

 • specialistische zakelijke diensten
 • overige dienstverlening
 • handel
 • cultuur sport en recreatie
 • horeca
 • onderwijs

Update 10-09-2020

Tozo-regeling verlengd met 9 maanden

Je kunt als ondernemer langer inkomensondersteuning krijgen; de Tozo-regeling wordt namelijk met negen maanden verlengd t/m 30 juni 2021 (Tozo 3). Voorwaarde is dat je vanwege de coronacrisis te maken hebt gekregen met derving van inkomsten en daardoor in liquiditeitsproblemen bent gekomen.

Vermogenstoets
Wel wordt er vanaf Tozo 3 gekeken of jezelf over financiële middelen beschikt, in aanvulling op de toetsen die in Tozo 2 bestaan. Heb je meer dan € 46.520,– aan direct beschikbare geldmiddelen (zoals contant geld, bank- en spaarsaldo en aandelen, obligaties en opties e.d.) dan kom je niet in aanmerking voor Tozo 3. Ander vermogen, zoals de eigen woning, afgeschermd pensioen, bedrijfspand, machines, zakelijke apparatuur en voorraden, wordt buiten beschouwing gelaten. De vermogenstoets is een stap richting het toepassen van het reguliere bijstandsregime voor zelfstandig ondernemers, het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz).

Ondersteuning nieuwe toekomst
Per 1 januari 2021 start een volgende fase binnen de Tozo. Het kabinet wil je dan als zelfstandig ondernemer ondersteunen op je voor te bereiden op een nieuwe toekomst, hetzij als zelfstandig ondernemer, hetzij in loondienst. Gemeenten zullen samen met zelfstandig ondernemers inventariseren of en welke ondersteuning van de zelfstandig ondernemer nodig is. Bijvoorbeeld coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie. De Participatiewet biedt gemeenten de mogelijkheden om dit maatwerk te bieden.

Geen kostendelersnorm en levensvatbaarheidstoets
Net als in Tozo 1 en 2 zal de kostendelersnorm en levensvatbaarheidstoets niet worden toegepast bij de bepaling van de bijstand voor levensonderhoud. Met betrekking tot de verstrekking van bedrijfskapitaal treden geen wijzigingen op ten opzichte van Tozo 2.

Bbz vanaf 1 juli 2021
Vanaf 1 juli 2021 is het reguliere Bbz van toepassing. Het Bbz biedt een vangnet waarop je als zelfstandig ondernemers zo nodig kunt terugvallen, zowel als je je voor bedrijf wilt voortzetten, als jij je bedrijf wilt beëindigen.

Update 29-08-2020

Een bedrijf in Nederland, maar woon je in het buitenland?

Je komt misschien toch in aanmerking komen voor de Tozo-regeling. Dat blijkt uit antwoorden van de Europese Commissie op vragen van het Europees Parlement. Nederland stelt zich op het standpunt dat de Tozo een bijstandsuitkering is en dat ondernemers uit het buitenland er daarom geen recht op hebben. Ondernemers in de grensregio klaagden dit jaar dat zij vaak jarenlang belasting en sociale premies in Nederland betaalden, maar dat zij nergens terecht konden toen hun inkomsten wegvielen door de coronacrisis.

Hun zaak staat weliswaar in Nederland, maar zelf wonen zij net over de grens in Duitsland of België. Die landen stelden dat Nederland een uitkering zou moeten geven, maar volgens toenmalig staatssecretaris Van Ark was dat niet aan de orde. Volgens haar is de Tozo een bijstandsuitkering en geen ‘bijzondere non-contributieve uitkering’, een soort sociale zekerheidsuitkering. Daar zit nu de crux. Volgens de Europese Commissie bevat de Tozo wel degelijk eigenschappen van deze bijzondere uitkering. Een bijstandsuitkering hoeft niet over de grens uitbetaald te worden, maar zo’n uitkering wel.

Dit betekent niet dat het geld zomaar op de rekening van de betrokken ondernemers zal worden gestort. Daarvoor moeten de ondernemers naar de rechter gaan. Een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken laat weten dat Nederland de antwoorden van de Europese Commissie nog bestudeert.

Bericht geplaatst op: 21-08-2020

Alleen ondersteuning voor zzp’ers met weinig vermogen?

Het Centraal Planbureau (CPB) pleit voor afbouw crisisondersteuning aan zelfstandig ondernemers in de derde fase, vanaf 1 oktober a.s. Volgens het CPB moet je als  zelfstandig ondernemer gestimuleerd worden om je werkzaamheden aan te passen aan de nieuwe situatie: werk je in een sector die langdurig getroffen is, dan zal  krimp volgen. Daartegenover staan collega-ondernemers die juist groeien.

CPB pleit ervoor dat het geld alleen terecht komt bij zzp’ers die tijdelijk niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien met weinig vermogen. In een publicatie schetst het CPB verschillende scenario’s voor de Tozo-regeling vanaf 1 oktober a.s. Zie www.cpb.nl onder publicaties.

Bericht geplaatst op: 22-07-2020

Zelfstandigen die net buiten de Tozo-regeling vallen

Staatssecretaris Van Ark heeft antwoorden gegeven op kamervragen over zelfstandigen die net buiten de Tozo-regeling dreigen te vallen.
Stond je op 17 maart 2020 niet ingeschreven bij de KvK, dan kun je inderdaad geen aanspraak maken op de Tozo-regeling. Formeel ben je verplicht als ondernemer om je vanaf een week vóór de start tot een week na de start je te schrijven bij de KvK. De reden dat de inschrijving bij de KvK als voorwaarde is gesteld om in aanmerking te komen voor de Tozo-regeling, is dat voor de opzet van de regeling aansluiting is gezocht bij het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004); de Bbz stelt ook inschrijving in het handelsregister verplicht.

Op de vraag of in schrijnende gevallen de gemeente kan afwijken van de eis tot inschrijving b ij de KvK antwoordt de staatssecretaris dat alleen als er sprake is van ‘zeer dringende redenen’ er afgeweken kan worden. Dan moet er sprake zijn van een acute noodsituatie en dat in de behoefte niet op een andere wijze kan worden voorzien. Schrijnend is dan niet voldoende; het moet levensbedreigend zijn of leiden tot zeer ernstig psychisch of lichamelijk letsel.

Bericht geplaatst op: 01-07-2020

Normbedrag en andere vragen over de Tozo

De hoogte van de Tozo-uitkering is afhankelijk van bijvoorbeeld je leeftijd en je gezinssituatie. De Rijksoverheid heeft de meest gestelde vragen hierover op een rij gezet.

Hoe hoog is het normbedrag voor jou als jongere tussen de 18 en 21 jaar?

Zonder kinderen

 • Ben je alleenstaand en 18, 19 of 20 jaar, dan is het normbedrag € 259,78 netto per maand.
 • Ben je getrouwd (of daarmee gelijkgesteld) en zijn jullie beiden 18, 19 of 20 jaar, dan is het normbedrag € 519,56 netto per maand.
 • Ben je getrouwd (of daarmee gelijkgesteld) en is de een 18, 19 of 20 jaar en is de ander 21 jaar of ouder, dan is het normbedrag € 1.011,44 netto per maand

Met kinderen

 • Ben je alleenstaande ouder en 18, 19 of 20 jaar, dan is het normbedrag € 259,78 netto per maand.
 • Ben je getrouwd (of daarmee gelijkgesteld) met kinderen en zijn jullie beiden 18, 19 of 20 jaar, dan is het normbedrag € 820,22 netto per maand.
 • Ben je getrouwd (of daarmee gelijkgesteld) met kinderen en is de een 18, 19 of 20 jaar en is de ander 21 jaar of ouder, dan is het normbedrag € 1.312,10 netto per maand

Waarom krijgt een alleenstaande zelfstandige € 1.050,– en een samenwonende €1.500,–? 

De gemeente verstrekt de uitkering aan een huishouden op basis van de Participatiewet. De uitkering is een aanvulling tot het sociaal minimum oftewel bijstandsniveau. Dat betekent dat de gemeente het inkomen van een alleenstaande zelfstandige aanvult tot € 1.050. Voor gehuwden en samenwonenden (ook als beide partners zelfstandigen zijn) vult de gemeente het inkomen aan tot een bedrag van € 1.500,– netto.

Waarom krijg ik als alleenstaande zelfstandige met kinderen hetzelfde bedrag als mijn vriendin zonder kinderen?

De Tozo kent de basisregels van de Participatiewet. De Participatiewet is met ingang van 1 januari 2015 de basis voor de bijstandsverlening. Nieuw in die wet is dat een alleenstaande ouder van de gemeente hetzelfde bedrag ontvangt als een alleenstaande. De alleenstaande ouder krijgt via het kindgebonden budget van de Belastingdienst een aanvulling voor de kosten van de kinderen. De gemeente betaalt dus niet langer een bijdrage uit die voor de kinderen is bestemd. Die bijdrage zit in het kindgebonden budget dat dus niet de gemeente maar de Belastingdienst uitbetaalt.

Krijgt mijn partner automatisch een loonheffingskorting als ik een Tozo-uitkering ontvang?

De gemeente vraagt bij de verlenging van de Tozo ook naar het inkomen van de partner van de zelfstandige. Dit houdt in dat als het gezamenlijk inkomen op of boven het geldende sociaal minimum verkeert, er geen recht bestaat op de Tozo-uitkering. Als het gezamenlijk inkomen onder het sociaal minimum zich bevindt en als je aan de betreffende criteria in de Tozo voldoet, kun je als zelfstandige en je partner in aanmerking komen voor aanvullende Tozo-inkomensondersteuning.

Indien er sprake is van een gezinssituatie kent de gemeente de uitkering toe aan jou en je partner, ieder voor de helft. Daarbij berekent de gemeente loonheffing over de  Tozo-uitkering en past ze standaard een loonheffingskorting (ongeveer € 207,– per maand) toe op de berekende en te betalen loonheffing. Als je als zelfstandige ook een inkomen hebt uit loondienst, dan gaat de loonheffingskorting die op dat inkomen is toegepast af van de loonheffingskorting over jouw helft van de Tozo-uitkering.

Dat houdt in dat de gemeente op de helft van de Tozo-uitkering die ze toekent aan je partner de volledige loonheffingskorting toepast. Als je partner nog andere inkomsten heeft waarop ook al loonheffingskorting is toegepast, dan betekent dit dat je partner dus te weinig loonheffing betaalt. Volgend jaar volgt dan een aanslag van de Belastingdienst. Het is goed om hiermee rekening te houden.

Valt mijn privévermogen buiten de beoordeling van de aanvraag voor Tozo?

Bij de vaststelling van het eigen en totaal vermogen wordt geen onderscheid gemaakt tussen het zakelijk en privé vermogen van een zelfstandige. Het ontbreken van de vermogenstoets geldt voor de aanvraag voor inkomensondersteuning en in mindere mate voor de lening bedrijfskapitaal. Om de noodzaak van een lening voor bedrijfskapitaal aan te tonen, moet je aannemelijk maken dat je niet voldoende liquide middelen hebt om zakelijke rekeningen en/of vaste bedrijfslasten te kunnen betalen. Hierbij zal de gemeente ook kijken naar het geld dat je direct beschikbaar hebt in kas of op de bank of naar het saldo op de bank- en spaarrekeningen van het huishouden dat je alleen of met je partner hebt.

Als zelfstandig ondernemer heb ik een lening van meer dan € 10.157,– nodig voor bedrijfskapitaal. Kan ik dan meer dan één aanvraag Tozo indienen?

Wanneer je al eerder in de Tozo bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal hebt aangevraagd en toegekend gekregen, maar het maximale bedrag van € 10.157,– nog niet is bereikt, kun je nog een aanvullende aanvraag doen tot het maximum van € 10.157,– is bereikt. Als je meer dan € 10.157,– nodig heeft, kun je een aanvraag doen voor het reguliere Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz). Als je voldoet aan de voorwaarden voor de Tozo-lening bedrijfskapitaal , kun je ervoor kiezen om een deel van het benodigde bedrag op basis van de Tozo aan te vragen en het overige deel op basis van het Bbz. Ook kun je bezien of je in aanmerking komt voor de regeling kleine corona kredieten van het ministerie van Economische Zaken.

Ik heb in februari gewerkt, de factuur is in juli betaald. Heeft dat invloed op mijn Tozo-uitkering?

Bij het berekenen van de Tozo-uitkering hoef je alleen inkomsten op te geven voor werk dat je verwacht te verrichten in de periode waarover Tozo wordt aangevraagd. Betalingen van facturen in deze periode voor eerder verricht werk kun je buiten beschouwing laten. Een factuur die betaald wordt in juli, maar waarvan het werk is verricht in februari, wordt dus niet betrokken bij het berekenen van de Tozo-uitkering.

Moet de Tozo uitkering worden opgegeven bij de inkomstenbelasting over het jaar 2020?

Ja, de uitbetaalde Tozo uitkering is inkomen dat je moet opgeven in je aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2020. De uitkering moet apart worden opgegeven en is dus geen onderdeel van de omzet.

In het eerste kwartaal van 2021 stuurt de gemeente je een jaaropgave. Als je samen met je partner een Tozo-uitkering hebt gekregen dan ontvangen jij en je partner beiden een jaaropgave voor de helft van de totaal verstrekte uitkering. Het vermelde bedrag is inclusief de door de gemeente afgedragen loonheffing. Het bedrag zal dus hoger zijn dan de door jou/jullie ontvangen netto uitkering. Het op de jaaropgave vermelde inkomen moet jij (en je partner) opgeven bij je aangifte inkomstenbelasting 2020. Als je via de site van de belastingdienst inlogt, vink je onder het kopje ‘Pensioen en andere uitkeringen’ aan: ‘uitkeringen, zoals AOW, WW, WAO, WIA en Wajong’. En vervolgens uit de lijst kiezen voor ‘Bijstandsuitkering (Participatiewet)’. Daarna kun je de hoogte en de ingehouden loonheffing zoals vermeld op de jaaropgave invoeren.

Moet ik de steun vanuit de EZK noodloketten TOGS en Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL MKB) opgeven aan de gemeente?

Nee, de bedragen die je vanuit TOGS en TVL MKB ontvangt hoef je voor de Tozo inkomensondersteuning niet op te geven aan de gemeente. Wél moet je bij de aanvraag van de Tozo-lening bedrijfskapitaal aangeven of je hier gebruik van maakt. En aannemelijk maken dat je desondanks nog steeds onvoldoende direct beschikbare geldelijke middelen hebt om de vaste lasten van het bedrijf mee te betalen.

Bericht geplaatst op 21-05-2020

Verlenging regeling

Vanaf de start zijn er naar schatting 374.000 Tozo-aanvragen (levensonderhoud en bedrijfskapitaal) ingediend. Het merendeel van de aanvragen is voor ondersteuning levensonderhoud (schatting is meer dan 90%). Bij Tozo 2.0 (vanaf 1 juni jl.) is de partnertoets geïntroduceerd. Hierdoor zal naar verwachting het aantal aanvragen dalen, ook doordat de economie gedeeltelijk weer opengaat.

De Tozo-2-regeling die aanvankelijk tot 1 september 2020 zou gelden, wordt verlengd tot 1 oktober 2020.

Bericht geplaatst op 06-06-2020

Uitleg Tozo 2-regeling

Als zelfstandige kun je bij je gemeente aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Het kabinet verlengt de Tozo-regeling met drie maanden, zodat de uitkeringstermijn loopt t/m 31 augustus a.s. De inkomensondersteuning vult aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald.

Wat er verandert is dat de verlengde zogenaamde ‘Tozo 2-regeling’ een partnerinkomenstoets bevat, dus het inkomen van je partner wordt nu wel meegeteld. Dit betekent dat alleen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud. Op deze manier wordt de ondersteuning voor levensonderhoud gericht op het garanderen van het sociaal minimum op huishoudniveau i.p.v. dat het alleen om jouw inkomen gaat. Voor de uitvoering van de Tozo 2-regeling zal daarom een verklaring van zowel jezelf als ondernemer als ook je partner worden gevraagd, dat het huishoudinkomen onder het sociaal minimum terecht is gekomen als gevolg van de coronacrisis.

De uitkering levensonderhoud Tozo 2 kan alleen worden toegekend over de maanden juni, juli en augustus. Ontvang je al een Tozo 1-uitkering over de maanden april, mei en juni? Dan kun je een Tozo 2-uitkering aanvragen voor juli en augustus. Als je Tozo 1-uitkering nog tot en met juli loopt is een Tozo 2-uitkering mogelijk voor de maand augustus. Zoals gezegd geldt voor de Tozo 2-uitkering wel de partnerinkomenstoets.

Voor verlengde aanvragen kunnen gemeenten een verkort aanvraagformulier gebruiken. Houd hiervoor de website van je gemeente in de gaten.Ondersteuning blijft ook mogelijk in de vorm van een lening (maximaal €10.157,–) voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage. Heb je eerder een lening aangevraagd voor een lager bedrag, dan heb je de mogelijkheid een tweede lening af te sluiten tot het maximumbedrag. Als zelfstandig ondernemer moet je om in aanmerking te komen voor de verlengde regeling, expliciet verklaren dat er bij je bedrijf geen sprake is van surseance van betaling of dat je bedrijf in een staat van faillissement verkeert.

Bericht geplaatst op 21-05-2020

Woon je in het buitenland en heb je in Nederland een bedrijf?

Woon je over de grens (in de EU, EER of Zwitserland) en heb je in Nederland je bedrijf dat in financiële problemen is gekomen door de coronamaatregelen, dan kun je aanspraak maken op een lening voor bedrijfskapitaal. Sinds 18 mei 2020 kun je de aanvraag voor de lening indienen. De gemeente Maastricht voert deze regelen voor heel Nederland uit. 

Nog even de voorwaarden van de lening op een rij:

 • De hoogte van de lening is maximaal € 10.157,–
 • De rente bedraagt 2%
 • De lening moet worden terugbetaald in 3 jaar
 • De eerste aflossing is vanaf 1 januari 2021

Over de grens wonen en in Nederland bedrijf

Woon je over de grens, maar heb je in Nederland je bedrijf, dan kun je niet een beroep doen op de Tozo-regeling van Nederland. Dan moet je in je woonland een beroep doen op sociale bijstand.

In Nederland wonen en je bedrijf over de grens

Woon je in Nederland, en heb je een bedrijf over de grens, dan ben je voor financiële ondersteuning van je bedrijf aangewezen op het land waar het bedrijf is gevestigd. In Nederland kom je dan alleen in aanmerking voor de tijdelijke inkomensondersteuning voor levensonderhoud (drie aaneengesloten maanden). De aanvraag kun je doen in de gemeente waar je woont.

Bericht geplaatst op 19 mei 2020

Daling inkomen in de zomermaanden

Verwacht je op korte termijn nog inkomen te hebben, maar juist in de zomermaanden niet, dan kun je voor de zomermaanden ook een beroep doen op de Tozo-regeling. De regeling is namelijk mogelijk voor een langere periode. Aanvankelijk gold de regeling tot 1 juni 2020, nu is de regeling verlengd tot 1 september 2020. Je kunt bijstand aanvragen voor maximaal 3 aaneengesloten kalendermaanden.

Een voorbeeld: kwam je in maart of april nog niet in aanmerking omdat je toen nog inkomsten had boven bijstandsniveau? Als je in juni onder dat niveau zakt, kun je alsnog bijstand aanvragen voor mei, juni, juli of voor juni, juli, augustus. Je kunt vanaf eind mei a.s. voor de Tozo aanvragen voor de maanden juni, juli en augustus 2020.

Bijstand voor zelfstandigen ook voor zorgverlener

Ben je een zorgaanbieder en heb je ondersteuning nodig, dan moet je deze aanvragen bij de ‘inkopers’ van zorg, d.w.z. de zorgverzekeraars en de gemeenten. Maar stel dat je van hen niet de ondersteuning krijgt of stel dat je inkomen onder bijstandsniveau blijft, dan kun je als zelfstandige zorgaanbieder in aanmerking komen voor de Tozo-regeling, mits je aan de voorwaarden van de Tozo-regeling voldoet. De aanvraag moet je indienen bij de gemeente waar je woont.

 Bericht geplaatst op 29-04-2020

Bijstand ook voor zorgverlener

Ben je een zorgaanbieder en heb je ondersteuning nodig, dan moet je deze aanvragen bij de ‘inkopers’ van zorg, d.w.z. de zorgverzekeraars en de gemeenten. Maar stel dat je van hen niet de ondersteuning krijgt of stel dat je inkomen onder bijstandsniveau blijft, dan kun je als zelfstandige zorgaanbieder in aanmerking komen voor de Tozo-regeling, mits je aan de voorwaarden van de Tozo-regeling voldoet. De aanvraag moet je indienen bij de gemeente waar je woont.

Bericht geplaatst op 29-04-2020

 

Grenswerkers, AOW'ers en verrekening inkomsten

Als grenswerker en als AOW’er kon je geen gebruik maken van de Tozo-regeling. Het kabinet gaat dit met terugwerkende aanpassen. Je kunt de aanvraag naar verwachting eind april a.s. indienen, zodra de ministeriële regeling die deze uitbreiding regelt, van kracht is.

Grenswerkers
Ben je een grenswerker, die in Nederland woont, maar is je bedrijf in een ander EU-land gevestigd, dan kun je ook in aanmerking komen voor bijstand voor levensonderhoud, mits je aan de voorwaarden voldoet . Je kunt de aanvraag doen in de gemeente waarin je woont. Heb je ook financiële ondersteuning voor je bedrijf nodig, dan kun je die niet in Nederland aanvragen, maar moet je daarvoor in het land zijn waarin je bedrijf is gevestigd.

Andersom geldt, dat als je in een ander EU-land woont, maar je bedrijf is in Nederland gevestigd, dan kun je in aanmerking komen voor een bedrijfskrediet in Nederland, maar niet voor inkomensondersteuning. Daarvoor moet je dan weer in het land zijn waar je woont. Waar je de aanvraag voor je bedrijfskrediet moet doen, wordt nog bekend gemaakt.

AOW’ers
Ontvang je AOW en ben je ondernemer, dan kun je binnenkort ook in aanmerking komen voor een bedrijfskrediet tegen lage rente van de Tozo-regeling, als je aan de voorwaarden voldoet. De lening heeft een looptijd van drie jaar en hoeft tot januari 2021 niet te worden afgelost.

Verrekening inkomsten met de Tozo
Bij het berekenen van de inkomensondersteuning tellen alleen inkomsten mee voor werk dat is verricht in de periode waarvoor je als ondernemer de Tozo aanvraagt. Betalingen van facturen voor eerder verricht werk worden buiten beschouwing gelaten. Bij loondienstinkomsten is de periode waarvoor je loon ontvangt, dus wanneer je het werk verricht hebt, bepalend. Een factuur die betaald wordt in maart, maar waarvan het werk is verricht in februari wordt dus niet meegenomen bij het berekenen van de Tozo-uitkering.

Je kunt de Tozo aanvragen t/m 31 mei a.s. voor een periode van maximaal drie maanden in de periode tussen 1 maart en 31 augustus 2020.

Bericht geplaatst op 25-04-2020

Wijziging in je inkomenssitutatie: Geef ze door!

Heb je een uitkering voor inkomensaanvulling aangevraagd voor drie maanden, maar is het je gelukt om toch weer opdrachten of omzet binnen te halen, dan ben je verplicht om de wijziging in je inkomenssitutatie door te geven aan de gemeente.

Kijk in zo’n situatie als je het financieel toch lijkt te kunnen redden om de inkomensaanvulling stop te zetten. De gemeenten controleren achteraf welk inkomen je daadwerkelijk hebt gehad.

Bericht geplaatst op 10-04-2020

Tozo-check en aanvullende voorwaarden

Er is een ‘Tozo-overbruggingsregeling check’ gepubliceerd, waarin je kunt controleren of je voor de Tozo in aanmerking komt.
Zie: www.krijgiktozo.nl. Als je de vragen hebt ingevuld, dan kom je automatisch op de website van de gemeente terecht waar je je aanvraag kunt indienen. Gebruik je DigiD om de aanvraag digitaal in te dienen.
Let op: het kan zijn dat de uitkomst negatief is. Het is slechts een indicatie. Kijk naar de voorwaarden of je eraan voldoet. Denk je er wel aan te voldoen, dien dan toch de aanvraag in.

Aanvullende voorwaarden voor de Tozo-regeling is:

 • Je moet je bedrijf vóór 17 maart 2020, 18.45 uur zijn gestart. Dus niet vóór 1 januari 2020 maar vóór 17 maart 2020, 18.45 uur.
 • Daarnaast moet je wonen in de gemeente waar je de aanvraag indient. Dus als je bedrijf in een andere gemeente is gevestigd, dan moet je niet de aanvraag indienen waar je bedrijf is gevestigd, maar waar je woont.

Tozo en dga

De dga, die meer dan 50% van de aandelen in de bv heeft, kan ook gebruik maken van deze tijdelijke regeling. Dit blijkt ook uit de check op www.krijgiktozo.nl.

Bericht geplaatst op 27-03-2020

Partners zijn allebei ondernemer

De regeling gaat uit van de ondersteuning per persoon of per huishouding. Als jij en je partner allebei ondernemer zijn, kunnen jullie gezamenlijk aanspraak maken op de maximale ondersteuning per huishouden van € 1.503,31 netto per maand.
Het is dus niet zo dat je ieder € 1.052,32 per maand krijgt.

Bericht geplaatst op 25-03-2020

Uitleg regeling

Voor de bijstand voor zelfstandigen vanwege het coronavirus heeft het Rijk een nieuwe regeling gemaakt: de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers). Ben je financieel in de knel gekomen vanwege het coronavirus en heb je financiële ondersteuning nodig, dan kun je bij de gemeente waarin je woont ondersteuning aanvragen. Er gelden de volgende eisen:

 • Je bent vóór 1 januari 2020 gestart met je bedrijf (inschrijving KvK)
 • Je werkt meer dan 1.225 uur per jaar in je bedrijf (ca. 25 uur per week)
 • Je bent 18 jaar of ouder en niet met pensioen;
 • Je woont en verblijft rechtmatig in Nederland;
 • Je bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
 • Je bedrijf of zelfstandig beroep oefen je in Nederland uit;
 • Je voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van je eigen bedrijf (zoals inschrijving Handelsregister KvK).

De aanvraag kan met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020 worden aangevraagd, als je al op 1 maart jl. in de financiële problemen bent gekomen door de Corona-maatregelen.

De inkomensondersteuning geldt voor maximaal 3 maanden en hoef je niet terug te betalen. Daarnaast kun je een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal € 10.517,–. De lening moet je wel terugbetalen. Het rentepercentage is nog niet bekend maar zal in ieder geval lager liggen dan de 8% die voor de Bbz geldt.

De Tozo-regeling geldt tot 1 juni 2020. Dus ook als je pas in mei a.s. in financiële problemen komt, kun je nog een aanvraag indienen.

Het streven van de gemeenten is om binnen 4 weken na ontvangst van de aanvraag je te laten weten of je voor de regeling in aanmerking komt. Lukt dat niet, dan kan de gemeente een voorschot geven.

Bericht geplaatst op 24-03-2020

Voorwaarden Tozo

Vanwege de coronacrisis zijn de voorwaarden van deze bijzondere regeling versoepeld:

 • Je moet in financiële problemen zitten.
 • Maar er wordt geen toets gedaan of je bedrijf wel levensvatbaar is, waardoor je aanvraag snel kan worden behandeld.
 • Je kunt binnen 4 weken een voorschot krijgen voor ondersteuning voor een periode van maximaal 3 maanden.
 • Je hoeft de ondersteuning niet terug te betalen (geen vermogens- of partnertoets).
 • Bij verstrekking van een bedrijfskapitaal wordt de mogelijkheid van uitstel van aflossen opgenomen.
 • Je krijgt een lager rentepercentage dan die normaal geldt.

Bericht geplaatst op 23-03-2020

Bbz-lening, een aanvulling op je inkomen voor levensonderhoud

Daalt je inkomen onder het bijstandsniveau, dan kun je een aanvulling op je inkomen ontvangen voor levensonderhoud. De netto bijstandsuitkering, inclusief vakantiegeld voor alleenstaanden, is € 1.052,32 per maand. De aanvulling hoeft niet te worden terugbetaald. De Bbz-lening staat ook open voor dga’s die een meerderheidsbelang hebben in de bv.

Normaal gesproken kom je niet in aanmerking voor de ondersteuning als je spaargeld/vermogen hebt of als je partner inkomen heeft. De zogenaamde ‘vermogenstoets en partnertoets’ zal in deze tijdelijke regeling komen te vervallen.
Ondersteuning volgens deze regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal tegen een verlaagd rentepercentage. Waaraan je exact moet voldoen en welke regels er precies gaan gelden is nu nog niet bekend.

Voor de behandeling van de zzp-aanvraag openen verschillende gemeenten een speciaal loket voor zzp’ers. Informeer of dat ook bij jouw gemeente het geval is.

Hulp nodig?

Kom jij in de problemen door (de maatregelen) rondom het coronavirus? Neem dan contact met ons op.

Bron tekst: Fiscount en Coronaregelingen.nl
foto: Pexels

Copyright © Meulepas & partners
Financieringsconsulent is een product van Meulepas & partners

error: Deze content mag niet gekopieerd of gedupliceerd worden.