Bijdrage kinderopvang

corona, regeling

Ouders die normaal gesproken kinderopvang gebruiken, moeten de gehele factuur aan de kinderopvang blijven voldoen, ook als zij op dit moment niet van opvang gebruik kunnen maken. Voor ouders betekent het doorbetalen dat het recht op kinderopvangtoeslag blijft bestaan en dat de plek in de kinderopvang, wanneer deze weer regulier opengaat, behouden blijft. Een deel van de factuur heeft betrekking op de eigen bijdrage die ouders betalen. De inzet van het kabinet is om deze kosten zoveel mogelijk te compenseren. Verder informatie volgt zo snel mogelijk.
Tegemoetkoming sluitingen kinderopvang

Heb je tijdens de laatste sluitingsperiode van de buitenschoolse opvang (tussen 21 december 2021 en 9 januari 2022) kinderopvangtoeslag ontvangen én de eigen bijdrage in deze periode doorbetaald, dan krijg je daarvoor een tegemoetkoming van de overheid. De hoogte van deze tegemoetkoming wordt op 1 mei 2022 bepaald op basis van de kinderopvangtoeslaggegevens. Vandaar het verzoek van de overheid om de kindertoeslaggegevens te actualiseren voor 30 april 2022. Je kunt dan medio 2022 de uitbetaling van de tegemoetkoming verwachten.

Maak je via de gemeente gebruik van de bso, dan kun je voor de tegemoetkoming terecht bij je gemeente. Gebruik je zonder overheidsvergoeding gebruik van de bso, dan krijg je z.s.m. via www.rijksoverheid.nl meer informatie over de tegemoetkoming.

Extra tegemoetkoming eerste twee sluitingen kinderopvang
Behoor je tot de groep ouders die een te lage tegemoetkoming heeft ontvangen voor het doorbetalen van de eigen bijdrage gedurende de eerste en/of tweede sluiting van de kinderopvang? Dan ontvang je een additionele tegemoetkoming. Je hoeft hiervoor geen aanvraag in te dienen. Wel is het van belang dat jij je  kinderopvangtoeslaggegevens actualiseert voor de jaren 2021 en 2022. Ook hiervoor geldt 30 april a.s. als de uiterlijke datum. De additionele tegemoetkoming wordt vervolgens automatisch op je betaalrekening gestort. De exacte uitbetaaldata worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt op www.rijksoverheid.nl.

Bericht geplaatst op 28 februari 2022

Verlenging sluiting buitenschoolse opvang (bso)

De bso is t/m 9 januari alleen open voor noodopvang van kinderen van minimaal één ouder/verzorger met een cruciale beroepsgroep en kinderen in een kwetsbare positie. De kinderdagopvang voor kinderen van 0-4 jaar en de gastouderopvang voor kinderen blijven open. Het kabinet roept alle ouders die normaliter bso gebruiken op de gehele factuur aan de kinderopvang te blijven voldoen, ook als zij op dit moment niet van opvang gebruik kunnen maken. Het kabinet zet in op een vergelijkbare tegemoetkoming als tijdens vorige sluitingsperiodes.
Dus ouders krijgen een tegemoetkoming die bij benadering overeenkomt met de eigen bijdrage vanaf 21 december jl. tot en met 9 januari 2022. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen die noodgedwongen gebruik moeten maken van de noodopvang.

Bericht geplaatst op 23 december 2021

Bijdrage kinderopvang

Heb je de eigen bijdrage voor kinderopvang tijdens de sluitingsperiode doorbetaald en ontvang je kinderopvangtoeslag? Dan heb je de ‘tijdelijke tegemoetkoming kinderopvang (TTKO) ontvangen. Het kan zijn dat je een te lage tegemoetkoming hebt ontvangen, omdat de gegevens voor de kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst/Toeslagen op die peildatum (nog) niet juist of actueel waren. Bijvoorbeeld als het aantal uren kinderopvang of het inkomen was veranderd.

In de volgende periodes was de kinderopvang gesloten:

Periode 1:

  • Van 16 maart 2020 t/m 7 juni 2020 (kinderdagopvang, gastouderdagopvang en buitenschoolse opvang)

Periode 2:

  • Van 16 december 2020 t/m 7 februari 2021 (kinderdagopvang, gastouderdagopvang en gastouder buitenschoolse opvang
  • Van 16 december 2020 t/m 7 februari 2021 (buitenschoolse opvang kindcentrum ‘BSO KC’)

Zodra er meer bekend is over deze herziening en wanneer het geld wordt betaald, lees je dat op www.svb.nl/opvang.

Bericht geplaatst op 2 december 2021

Aanvullende maatregelen kinderopvang

Vanaf komende zondag 28 november gelden er beperkte aanvullende maatregelen in de kinderopvang om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
Het protocol ‘kinderopvang en corona’ is hierop aangepast, zie Protocol kinderopvang & COVID-19 versie 29 november 2021

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Het thuisblijfbeleid voor kinderen van 4-12 jaar wordt zo spoedig mogelijk gewijzigd. Voor kinderen van 4-12 geldt dat zij met alle klachten passend bij COVID-19 thuisblijven, dus ook bij milde verkoudheidsklachten. Met een negatieve testuitslag kunnen zij weer naar de opvang. Kinderen van 0-4 jaar kunnen nog wel met verkoudheidsklachten naar de opvang.
  • De aangekondigde maatregel voor algemene sluitingstijden tussen 17:00 en 5:00 uur geldt niet voor de kinderopvang. Kinderopvangorganisaties en gastouders kunnen hun reguliere openingstijden hanteren.
  • Voor iedereen van 70 jaar en ouder geldt het advies om extra voorzichtig te zijn in contacten met kinderen tot en met 12 jaar.

Bericht geplaatst op 29 november 2021

Verruiming aantal uren in toeslagjaar 2021

Standaard hangt de hoogte van de kinderopvangtoeslag af van het aantal gewerkte uren. Voor 2021 geldt dat je als ouders alle opvanguren krijgt doorbetaald, die je hebt betaald. Dus heb je als gevolg van de coronacrisis minder uren gewerkt, dan krijg je toch de toeslag voor de opvanguren die je hebt betaald. Het kabinet had deze maatregel in 2020 getroffen, maar deze geldt nu ook voor 2021.

Het kabinet had je gevraagd om tijdens de sluiting van de kinderopvang, de rekening van de kinderopvang door te blijven betalen. Met het doorbetalen van de toeslag, ondanks dat je minder uren gewerkt hebt, compenseert het kabinet het doorbetalen.

Bericht geplaatst op 13 september 2021

Tegemoetkoming in de eigen bijdrage kinderopvang eind mei

Wanneer je tijdens de afgelopen sluitingsperiode kinderopvang hebt doorbetaald, ontvang je eind mei a.s. een tegemoetkoming in de eigen bijdrage. De Sociale VerzekeringsBank (SVB) en de Belastingdienst/Toeslagen voeren de regeling uit.

Periode
Het gaat om de vergoeding van de factuur voor dagopvang en gastouderopvang tussen 16 december 2020 t/m 7 februari 2021. Voor de BSO (buitenschoolse opvang) gaat het om de periode 16 december 2020 t/m 18 april 2021. Net als na de eerste sluitingsperiode vorig jaar hoef je als ouders niet zelf een aanvraag voor de tegemoetkoming te doen. De SVB maakt deze automatisch naar je over als je tijdens de sluitingsperiode kinderopvangtoeslag hebt ontvangen. Dit doet de SVB op basis van kinderopvangtoeslagengegevens die op peildatum 21 februari 2021 van je bekend zijn bij de Belastingdienst/Toeslagen, zoals het aantal kinderen dat naar de kinderopvang gaat en de hoogte van het inkomen. De tegemoetkoming die je ontvangt is een benadering van de betaalde eigen bijdrage. Zo is de hoogte van de tegemoetkoming onder andere beperkt tot de maximum uurprijzen.

Herzieningsmoment
Ook voor de tweede sluitingsperiode komt een herzieningsmoment, zodat je met terugwerkende kracht recht op de tegemoetkoming kunt krijgen. Dit is van toepassing wanneer je na 21 februari jl. kinderopvangtoeslag hebt aangevraagd of na deze datum hebt doorgegeven dat je kind van dagopvang naar buitenschoolse opvang is overgegaan, terwijl je gedurende de sluitingsperiode al wel een lopend contract had met de kinderopvangorganisatie.

Subsidie gemeente
Als je gebruik maakt van een gesubsidieerd aanbod van de gemeente, dan wordt de eigen bijdrage via de gemeente vergoed. Dit geldt voor ouders met een sociaal-medische indicatie en ouders met kinderen die deelnemen aan voorschoolse educatie of kortdurende peuteropvang.

Ouders zonder kinderopvangtoeslag
Het kan zijn dat je de rekening voor de kinderopvang helemaal zelf betaalt en dat je geen kinderopvangtoeslag of gemeentelijke subsidie voor het gebruik van kinderopvang ontvangt. De kans is groot dat in jouw gezin één ouder werkt en de ander niet. Of je bent een expat van buiten de EU, of er is sprake van een zieke partner en je grootouders of verzorgers van het kind hebben de facturen doorbetaald. Je kan dan zelf een aanvraag doen bij de SVB; je ontvangt dus niet automatisch een vergoeding. Het doen van de aanvraag kan in de periode 15 mei tot en met 15 juli 2021 via de website van SVB. Hiervoor dien je onder andere een ‘Verklaring kinderopvang’ en de betaalde facturen aan te leveren. Ook dan geldt dat je een tegemoetkoming kunt krijgen voor de kinderopvangfactuur die betaald is tijdens de beide periodes waarin de kinderopvang, buitenschoolse opvang (bso) en gastouderopvang gesloten waren.

Bericht geplaatst op 17 mei 2021

Tijdelijke tegemoetkomingsregeling Kinderopvang zonder overheidsvergoeding (TTKZO)

Je kan een tegemoetkoming aanvragen wanneer je als ouder geen kinderopvangtoeslag of andere overheidssubsidie voor het gebruik van kinderopvang hebt ontvangen. Deze Tijdelijke tegemoetkomingsregeling Kinderopvang zonder overheidsvergoeding (TTKZO) is voor de kinderopvangfactuur die je hebt doorbetaald tijdens de beide periodes waarin de kinderopvang, buitenschoolse opvang (bso) en gastouderopvang gesloten waren.

Indien kan tussen 15 mei en 15 juli bij de Sociale Verzekeringsbank.

Doorbetalen facturen
De overheid heeft gevraagd om tijdens de sluitingsperiode de facturen voor kinderopvang door te blijven betalen, ook maak je er geen gebruik van. Hierdoor hou jij de plek voor kinderopvang, terwijl de kinderopvangorganisaties gefinancierd bleven en noodopvang konden aanbieden. Heb je kinderopvang zelf betaald, zonder overheidsbijdrage, dan kun je vanaf 15 mei a.s. een tegemoetkoming aanvragen voor het doorbetalen van de facturen.

Bericht geplaatst op 6 mei 2021

Basisscholen en de kinderopvanglocaties blijven dicht tot 8 februari a.s.

Uitzondering hierop is de noodopvang. De scholen en de opvang blijven gesloten om besmettingen te voorkomen en de verspreiding van nieuwe varianten. Het primair onderwijs (waaronder het speciaal onderwijs) en de kinderopvang blijven wel open voor de noodopvang van kinderen van ouders met een cruciaal beroep en voor kinderen in een kwetsbare positie. Dat is, gelet op de specifieke groepen, verantwoord volgens het OMT.

Voor de kinderopvang blijft het verzoek aan ouders om de facturen door te blijven betalen gedurende de sluiting. De eerder aangekondigde tegemoetkoming in de eigen bijdrage loopt ook tijdens deze verlenging van de lockdown door.

Bericht geplaatst op 20 januari 2021

Tegemoetkoming voor kosten ouders tijdens lockdown

Net als in het afgelopen voorjaar krijg je als ouder een tegemoetkoming voor de kosten die je maakt voor kinderopvang tijdens de sluiting van de kinderopvang in deze periode. Deze tegemoetkoming is vergelijkbaar met de eerdere regeling voor ouders met kinderopvangtoeslag, voor ouders met gemeentelijke regelingen en ouders zonder een van beide.

Bericht geplaatst op 28-12-2020

Vergoeding kinderopvang voor gedwongen ‘Corona-sluiting’
Betaal je de kosten voor kinderopvang zelf en maak je geen gebruik van kinderopvangtoeslag of een gesubsidieerd aanbod van de gemeente? Dan kun je alsnog een vergoeding krijgen als je tijdens de gedwongen sluiting van de kinderopvang vanwege Corona, de rekening hebt doorbetaald en je buiten de compensatieregeling viel. Volgens het kabinet gaat het om ouders van ca. 3.700 kinderen. De regeling zal in de komende periode worden uitgewerkt. Volgens staatssecretaris Bas van ’t Wout krijgen ouders een vergoeding voor een dienst die zij wel hebben betaald, maar die zij op dat moment niet geleverd kregen, vanwege de gedwongen ‘Corona-sluiting’. Bericht geplaatst op 03-09-2020
Update 21 april 2020

Basisscholen en de kinderopvang gaan vanaf 11 mei a.s. open op een aangepaste manier. Leerlingen krijgen ongeveer de helft van hun lestijd weer les op school, in kleinere groepen. De andere helft van de tijd krijgen zij thuiswerk.

De dagopvang voor 0-4 jarigen gaat volledig open. Dat geldt ook voor de gastouderopvang voor 0-12 jarigen. De buitenschoolse opvang (BSO) volgt hetzelfde regime als de basisscholen. Zij zijn alleen open voor en na schooltijden. Op dagen dat kinderen naar school gaan, is de BSO voor hen beschikbaar. Op andere dagen niet. Leerlingen in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs gaan vanaf 11 mei a.s. weer alle dagen naar school.
De overheid blijft de eigen bijdrage voor de kinderopvang aan je vergoeden.

Update 18 april 2020

Maak je gebruik van kinderopvang en heb je de eigen bijdrage voor de kinderopvang doorbetaald, dan krijg je uiterlijk in juli a.s. de eigen bijdrage vergoed. De eigen bijdrage zal worden vergoed op basis van de gegevens die op 6 april jl. bekend waren bij de Belastingdienst. De Sociale VerzekeringsBank (www.svb.nl) zal het bedrag rechtstreeks aan je overmaken. Ook stuurt de SVB je een brief met een berekening van de vergoeding.

De vergoeding van de eigen bijdrage heeft betrekking op de periode 16 maart t/m 28 april 2020. Omdat de vergoeding gebaseerd is op de gegevens met peildatum 6 april jl. kan het zijn dat de door jou betaalde eigen bijdrage afwijkt van hetgeen SVB berekent. Als dat zo is, dan kun je een herziening aanvragen. Overigens, de overheid gaat hierbij uit van het maximale uurtarief van € 8,02 per uur.

Ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen, maar gebruik maken van een gesubsidieerd aanbod van de gemeenten krijgen de eigen bijdrage via de gemeente vergoed. Dit geldt vooral voor ouders met een sociaal-medische indicatie en ouders die hun kinderen naar de voorschoolse opvang of peuterspeelzaal brengen.

Bij verlenging van de kabinetsmaatregelen rondom corona en het sluiten van de reguliere kinderopvang zal de eenmalige uitkering betrekking hebben op een langere periode. Dan kan het iets langer duren voordat de vergoeding wordt uitbetaald.

Update 26 maart 2020

Ouders krijgen van de overheid maximaal € 8,02 per uur vergoed. Als je aan de kinderopvang meer betaalt dan € 8,02 per uur dan dient de kinderopvangorganisatie dat terug te betalen aan jou, de ouders.
De kinderopvangorganisatie zelf krijgt hiervoor geen compensatie, dus dat betekent omzetverlies voor de kinderopvangorganisaties. Als dit omzetverlies aanzienlijk is kun je als kinderopvangorganisatie gebruik maken van een van de steunmaatregelen, zoals NOW of Tozo.

Update 25 maart 2020

Ouders die vanwege de Coronacrisis tijdelijk geen gebruikmaken van de kinderopvang of bso, maar wel de rekening hebben betaald, krijgen hun geld terug. De terugbetaling loopt via de 3.500 kinderopvangorganisaties. De Belastingdienst maakt namelijk de compensatie eerst naar hen over, waarna zij de ouders het te veel betaalde deel rechtstreeks uitbetalen. Het te veel betaalde deel betreft het verschil tussen de factuur en de ontvangen kinderopvangtoeslag over de periode 16 maart tot en met 6 april 2020. Eventueel kan de regeling met enkele weken worden verlengd.
Ouders die werkzaam zijn in de cruciale beroepen kunnen van de noodopvang gebruikmaken zonder dat daar kosten aan verbonden zijn. Als in een gezin één ouder werkzaam is in een cruciaal beroep, dan kan ook van de noodopvang gebruikgemaakt worden, als het niet lukt om het kind/de kinderen zelf op te vangen.

Hulp nodig?

Kom jij in de problemen door (de maatregelen) rondom het coronavirus? Neem dan contact met ons op.

Bron tekst: Fiscount en Coronaregelingen.nl
foto: Pexels

Copyright © Meulepas & partners
Financieringsconsulent is een product van Meulepas & partners

error: Deze content mag niet gekopieerd of gedupliceerd worden.